Regnskapsmateriale

Regnskapssystem o.l.

Lønn og personal

Transaksjoner med nærstående o.l.

Styrepapirer o.l

Regnskapsførers dokumentasjon

Feil og mangler - 10 år

Kopi av brev og annen korrespondanse med oppdragsgiver hvor regnskapsfører har påpekt feil og mangler skal kunne fremlegges.
Hjemmel: regnskapsførerforskriften § 3-2

Kundekontroll/opplysninger - 5 år

Rapporteringspliktige skal registrere og lagre opplysninger og dokumenter som er innhentet og utarbeidet i forbindelse med tiltak etter hvitvaskingsloven §§ 9 til 26, i fem år etter at kundeforholdet ble avsluttet eller transaksjonen ble gjennomført, med mindre lengre frister følger av annen lov eller forskrift, se hvitvaskingsloven § 30 (1) og (4).

Når femårsfristen er utløpt, skal personopplysningene slettes. Andre opplysninger kan lagres lenger. Reglene her begrenser ikke plikten til å lagre eller oppbevare opplysninger og dokumenter etter annet regelverk, se hvitvaskingsloven § 30 (2).

Kursbevis - 6 år

Regnskapsførers kursbevis eller tilsvarende dokumentasjon, jf. regnskapsførerforskriften § 4-2 første ledd skal oppbevares i seks år, se regnskapsførerforskriften § 4-2 annet ledd.

Oppdragsdokumenter - 5 år

Dokumentasjon av hva som er utført for hver enkelt oppdragsgiver.
Hjemmel: regnskapsførerforskriften § 3-2.

5 år fra og med 1. januar 2017

Regnskaper og avstemming - 2 år

Regnskapsførervirksomhetens eksemplarer av periodiske regnskaper og avstemmingsdokumentasjon skal oppbevares i to år, se regnskapsførerforskriften § 3-2 annet ledd annet punktum.

Revisors dokumentasjon

Frakt og toll

Bransjespesifikke krav

Ved selskapsendringer

Børs og verdiapirer