PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Regnskapsmateriale

  Oppbevaringstid

  Avtaler - 3,5 år

  Avtaler, med unntak av avtaler av mindre betydning, skal oppbevare i tre år og seks måneder, se bfl. § 13 første ledd nr. 5, jf. § 13 annet ledd annet punktum.

  Balansen - 5 år

  Dokumentasjon av balansen (for eksempel kontoutdrag fra bank, kassetelling, varetellingslister). Skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første leddnr. 3, jf. bfl. § 13 annet ledd, første punktum. For dokumentasjon av balansen, se også bokføringsforskriften kapittel 6.

  Bokettersyn - mer enn 5 år

  Skattebetalingsloven
  I forbindelse med kontroll fra Skattekontoret kan arbeidsgivere og andre som plikter å foreta forskuddstrekk og utleggstrekk pålegges å oppbevare regnskapsmateriale etter bfl. § 13 første ledd (nr. 1 til 4) i mer enn fem år etter regnskapsårets slutt, se skattebetalingsloven § 5-13 c nr. 1. Til hvem pålegget rettes er regulert i sktbl. § 5-13 c nr. 2.

  Skatteforvaltningsloven
  Ved særskilt pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale, Hjemmel: skatteforvaltningsloven § 11-2 og § 11-3 (1)

  Bokføringsjournal - 5 år

  Bokføringsspesifikasjon. Skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 2, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

  Bokførte og slettede opplysninger - 5 år

  Dokumentasjon av bokførte og slettede opplysninger (for eksempel bilag og kassaruller). Skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 3, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

  Korrespondanse som gir vesentlig tilleggsinformasjon i tilknytning til en bokført opplysning skal oppbevares i 3,5 år, se bfl. § 13 første ledd nr. 6, jf. § 13 annet ledd annet punktum.

  Bruk av kapitalvare - 5 år

  Bruk av kapitalvare både til fradragsberettiget og ikke-fradragsberettiget formål.
  Bruksoversikt for kapitalvarer som nevnt i mval. § 9-1 (2) når kapitalvaren brukes til både fradragsberettiget og ikke-fradragsberettiget formål, skal oppbevares i fem år etter siste år i justeringsperioden. Se krav til dokumentasjon i fmva. § 9-1-3 (1) og (2).
  Hjemmel: fmva. § 9-1-3 (3)

  Fast eiendom m/justeringsforpliktelse - 10 år

  Dokumentasjon av kjøp av fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging der inngående merverdiavgift på kostnadene ved dette utgjør minst 100 000 kr (justering).
  Hjemmel: bff. § 7-3 (4), jf. mval. § 9-1 (2) bokstav b

  Fast eiendom, tilbakeføringsplikt - 10 år

  Overføring av tilbakeføringsplikten ved salg mv. av fast eiendom før fullføring
  Skriftlig, underskrevet avtale om overføring av tilbakeføringsplikten etter fmva. § 9-7-2, skal oppbevares i ti år etter overtakelsesåret se fmva. § 9-7-2 (5).

  Forenklet registreringsordning - 5 år

  Oversikt over transaksjoner som omfattes av mval. § 3-30 fjerde og femte ledd som skal føres av tilbyder i forenklet registreringsordning.
  Hjemmel: mval. § 15-10 (4)

  Hovedbok - 5 år

  Kontospesifikasjon. Skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 2, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

  Justeringsplikt, overføring - 5 år

  Overføring av justeringsplikten
  Justeringsavtale som nevnt i fmva. § 9-3-3, skal oppbevares i fem år etter siste år i justeringsperioden.
  Hjemmel: fmva. § 9-3-3 (5)

  Justeringsrett, overføring - 5 år

  Overføring av justeringsretten
  Skriftlig underskrevet oppstilling som nevnt i fmva. § 9-3-5, skal oppbevares av både overdrageren og mottakeren i fem år etter siste år i justeringsperioden.
  Hjemmel: fmva. § 9-3-5 (3)

  Kapitalvarer, anskaffelse og fremstilling - 5 år

  Oppstilling som viser anskaffelse og fremstilling av kapitalvarer som nevnt i mval. § 9-1 (2), skal oppbevares i fem år etter siste år i justeringsperioden. Se krav til oppstillingen i fmva. § 9-1-2 (1) og (2).
  Hjemmel: fmva. § 9-1-2 (3)

  Kjøper utsteder salgsdok. - 3,5 år

  Hvis kjøper utsteder salgsdokumentasjon
  Kjøpers dokumentasjon som underbygger salgsdokumentets innhold.
  Hjemmel: bff. § 5-2-1 tredje ledd bokstav a

  Konsernregnskap - 5 år

  Spesifikasjon av elimineringer, og dokumentasjon av andre posteringer ved utarbeidelse av konsernregnskap skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 2, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

  Kundekontroll/opplysninger - 5 år

  Rapporteringspliktige skal registrere og lagre opplysninger og dokumenter som er innhentet og utarbeidet i forbindelse med tiltak etter hvitvaskingsloven §§ 9 til 26, i fem år etter at kundeforholdet ble avsluttet eller transaksjonen ble gjennomført, med mindre lengre frister følger av annen lov eller forskrift, se hvitvaskingsloven § 30 (1) og (4).

  Når femårsfristen er utløpt, skal personopplysningene slettes. Andre opplysninger kan lagres lenger. Reglene her begrenser ikke plikten til å lagre eller oppbevare opplysninger og dokumenter etter annet regelverk, se hvitvaskingsloven § 30 (2).

  Kundereskontro og leverandørreskontro - 5 år

  Kundespesifikasjon og leverandørspesifikasjon skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 2, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

  MVA spesifikasjon - 5 år

  Spesifikasjon av merverdiavgift. Skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 2, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

  NB! Tollforskriften krever at tolldeklarasjonen og grunnlagsdokumentene til denne i forbindelse med inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, skal oppbevares lengre enn det som følger av det generelle kravet til oppbevaringstid i bokføringsloven, se her.

  Opplysninger om utenlandsk selskap - 5 år

  Opplysninger om utenlandsk selskap eller innretning.
  Hjemmel: skatteforvaltningsloven § 10-7

  Prisoversikt - 3,5 år

  Prisoversikter som kreves utarbeidet i følge lov eller forskrift
  Hjemmel: bfl. § 13 første ledd nr. 8, jf. § 13 annet ledd annet punktum

  Timebestillinger - 5 år

  Dokumentasjon av timebestillinger skal oppbevares i 5 år, se bff. § 7-3 tredje ledd, jf. § 5-15.

  Videreforhandlere - 5 år

  Dokumentasjon av beløp som nevnt i mval. § 4-6 ved kjøp og salg av brukte varer.
  Hjemmel: bff. § 8-10-7, jf. § 8-10-5
  Dokumentasjon av bokføring som nevnt i bff. § 8-10-6.
  Hjemmel: bff. § 8-10-7, jf. § 8-10-6
  Spesifikasjon som nevnt i bff. §§ 8-10-2 skal oppbevares i fem år regnet fra siste gjenstand er solgt.
  Hjemmel: bff. § 8-10-7

  Årsregnskap og årsberetning - 5 år

  Årsregnskap, årsberetning, annen pliktig regnskapsrapportering og revisjonsberetning skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 1, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

  Regnskapsmateriale
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan