Regnskapsmateriale

Regnskapssystem o.l.

Kontrollsporet - 5 år

Dokumentasjon av kontrollsporet. Skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 3, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

Regnskapssystemets lukkesikring - 5 år

Beskrivelse av regnskapssystemets funksjonalitet for lukking av regnskapsperioder, herunder hvordan lukkingen gir betryggende sikring mot endring eller sletting av bokførte opplysninger skal oppbevares i 5 år, jf. bff. § 7-6 annet ledd.

Sikkerhetskopiert regnskapsmateriale - 5 år

Fortegnelse over sikkerhetskopiert regnskapsmateriale skal oppbevares i 5 år, se bff. § 7-2.

Lønn og personal

Transaksjoner med nærstående o.l.

Styrepapirer o.l

Regnskapsførers dokumentasjon

Revisors dokumentasjon

Frakt og toll

Bransjespesifikke krav

Ved selskapsendringer

Børs og verdiapirer