Regnskapsmateriale

Regnskapssystem o.l.

Lønn og personal

Transaksjoner med nærstående o.l.

Styrepapirer o.l

Regnskapsførers dokumentasjon

Revisors dokumentasjon

Kundekontroll/opplysninger - 5 år

Rapporteringspliktige skal registrere og lagre opplysninger og dokumenter som er innhentet og utarbeidet i forbindelse med tiltak etter hvitvaskingsloven §§ 9 til 26, i fem år etter at kundeforholdet ble avsluttet eller transaksjonen ble gjennomført, med mindre lengre frister følger av annen lov eller forskrift, se hvitvaskingsloven § 30 (1) og (4).

Når femårsfristen er utløpt, skal personopplysningene slettes. Andre opplysninger kan lagres lenger. Reglene her begrenser ikke plikten til å lagre eller oppbevare opplysninger og dokumenter etter annet regelverk, se hvitvaskingsloven § 30 (2).

Revisors dokumenter - 10 år

Revisor skal oppbevare dokumentasjon og nummererte brev på en ordnet og betryggende måte i minst 10 år, se revisorloven § 5-5, jf. forskrift om revisjon og revisorer § 5-1. Det samme gjelder korrespondanse i tilknytning til rådgivning.

Spørsmålet om ti års oppbevaringsplikt for revisors arbeidspapirer er tatt opp med Finansdept fra Revisorforeningens side i 2015 i forbindelse med revisorlovutredningen, da foreningen mener det ikke er logisk at regnskapsprodusentene kan kaste regnskapsdokumentasjonen etter fem år, mens revisor må oppbevare arbeidspapirene sine i ti år.

Revisor kommune/fylkeskommune - 10 år

Kommunal og fylkeskommunal revisor skal oppbevare dokumentasjon, nummererte brev og annen korrespondanse
Hjemmel: Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 10

Frakt og toll

Bransjespesifikke krav

Ved selskapsendringer

Børs og verdiapirer