Regnskapsmateriale

Regnskapssystem o.l.

Lønn og personal

Transaksjoner med nærstående o.l.

Styrepapirer o.l

Regnskapsførers dokumentasjon

Revisors dokumentasjon

Frakt og toll

Bransjespesifikke krav

Ved selskapsendringer

Se om oppbevaringskrav her.

Avvikling - 10 år

- Selskapsdokumentasjon
Hjemmel: asl. § 16-10 (3) / asal. § 16-10 (3) første punktum

- Kopi av aksjeeierregisteret
Hjemmel: asal. § 16-10 (3) annet punktum

Regnskapsmateriale skal oppbevares i samsvar med bokføringslovens bestemmelser.

Se nærmere i SKD 160118 om oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling.

Fusjon og fisjon - 10 år

Det overtakende selskap skal oppbevare det eller de overdragende selskapenes selskapsdokumentasjon i 10 år etter regnskapsårets slutt det året fusjonen er registrert, se asl. § 13-17 (3) / asal. § 13-18 (4). Selskapsdokumentasjon etter aksjeloven er protokoller og lignende materiale.

Regnskapsmaterialet skal oppbevares i tråd med bokføringslovens bestemmelser, se bokføringsloven § 13, som innebærer 5 år for primærdokumentasjon og 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets utgang for sekundærdokumentasjon.

Se nærmere i SKD 160118 om oppbevaring av regnskapsmateriale ved fusjon og fisjon.

Konkurs

Skyldnerens regnskapsmateriale kan makuleres dersom bostyreren finner at det ikke lenger har betydning for bobehandlingen.Før makulering skjer, skal bostyreren varsle skyldneren, påtalemyndigheten og skatte- og avgiftsmyndighetene om at regnskapsmaterialet vil bli makulert dersom ingen påtar seg å overta materialet innen en rimelig frist som fastsettes av bostyrer. Varsel bør også gis til andre fordringshavere som kan tenkes å ha interesse av å overta regnskapsmaterialet.
Hjemmel: Konkursloven § 122b.

Se nærmere i SKD 160118 om oppbevaring av regnskapsmateriale ved konkurs.

Stikkord: foretak

Børs og verdiapirer