Skatt

Merverdiavgift

Ifølge Veilederens punkt 3.3 vil det for tjenester som gjelder oppdrett, oppstalling og trening av hest gjennomgående foreligge ytelse mot ytelse, slik at det foreligger omsetning i merverdiavgiftslovens forstand.

Utleie av stallplass med adgang til bruk av ridebaner etc. anses ifølge Veilederens punkt 3.5.2 som utleie av fast eiendom og faller utenfor merverdiavgiftsloven. Tjenester i form av pass og stell av hester er avgiftspliktig. Leie av stallplass er i utgangspunktet utenfor loven, men dersom utleien skjer sammen med pass og stell av hester sees aktivitetene i sammenheng og hele tjenesten blir avgiftspliktig. Det blir imidlertid i visse tilfeller av ”oppstalling” godtatt at det ytes separate tjenester med utleie av fast eiendom uten merverdiavgift (boksleie) og fôring og stell med avgift. Dette forutsetter at det er inngått separate avtaler for leie av fast eiendom (boksplass) der hesteeier selv har ansvar for hest og utstyr, og avtale om tjenester i form av fôring, lufting etc.

Privat bruk

Ifølge Veilederens punkt 3.5.3 skal det betales uttaksmerverdiavgift når en vare tas ut fra avgiftspliktig virksomhet til formål som faller utenfor loven, f.eks. til bruk privat eller til bruk i unntatt virksomhet (undervisning, ridesenter, trav, galopp mv.). Hvis f.eks. et hestesenter er registrert i Merverdiavgiftsregisteret for virksomhet med foring og stell mv. av hester, og fôr fra denne virksomheten tas ut til bruk privat, skal det dermed betales merverdiavgift.

Det er imidlertid fritak for merverdiavgift for uttak av produkter fra eget jordbruk med binæringer, jf. merverdiavgiftsloven § 6-20 første ledd. For eksempel er uttak av fôr produsert i jordbruksvirksomhet til hobbyhest fritatt for merverdiavgift.

Merverdiavgiften beregnes på grunnlag av varens eller tjenestens alminnelige omsetningsverdi.

Stikkord: moms, mva