Skatt

Ifølge Skatte-ABC - hestehold og -oppdrett er kostnader til hestehold bare fradragsberettiget i den utstrekning hestene brukes i inntektsgivende aktivitet. For at kostnadene til hestehold skal komme til fradrag i jordbruksvirksomheten, må hestene enten nyttes i driften av jord- eller skogbruket, eller hesteholdet må dreie seg om avl, oppdrett eller oppstalling. Oppstalling er i denne sammenhengen en total tjeneste der fôring inngår som en integrert del av tjenesten. Denne koplingen er knyttet til at virksomheten er basert på gårdens ressurser.

Skatteetatens veileder for skatte og avgiftsmessige spørsmål omtaler forhold knyttet til hestehold og oppstalling av hest som påvirker den skattemessige situasjonen. I praksis går det et hovedskille mellom hestehold der hesten nyttes til aktiviteter knyttet til, eller ikke knyttet til, jord- eller skogbruksvirksomhet. Er aktiviteten ikke knyttet til disse jord- eller skogbruksvirksomheten må det vurderes om den oppfyller vilkårene for å anses som en egen virksomhet etter de alminnelige regler for om det drives næring. Se nærmere om dette i Skatte-ABC - Virksomhet punkt 3.5. Utgangspunktet for å vurdere den skattemessige situasjonen der oppstallingen ikke anses å være knyttet til jordbruksvirksomheten er om aktiviteten er egnet til å gi overskudd, ihvertfall på noe lengre sikt. I punkt 2.1.2.3 er det nevnt at oppdrett og oppstalling som er basert på løpende salgsinntekter og driftsvederlag ofte kan anses som næringsvirksomhet.

Privat bruk

Ved privat bruk av stall, fôr mv. er dette en privat kostnad og må tilbakeføres. Dette gjøres etter en forholdsmessig beregning av andelen som faller på den private bruken, jf I takseringsreglene § 3-2-7 er det oppgitt satser.

Brukes stall, fôr mv. fra jordbruksvirksomheten til hester som nyttes privat eller i annen virksomhet enn jordbruksvirksomheten, må en forholdsmessig andel av kostnadene tilbakeføres ifølge Skatte-ABC - Jordbruk punkt 10.29.2. Se takseringsreglene § 3-2-7.

Inngår inntekt fra oppstalling av hest i jordbruksfradraget?

Se nærmere om jordbruksfradraget.

Veileder for skatte- og avgiftsmessige spørsmål i hestebransjen punkt 2.1.4.2 omtaler dette nærmere. Er hesteholdet knyttet til jordbruksvirksomheten, inngår inntekter og kostnader i grunnlaget for jordbruksfradrag.

Av skattelovsforskrift vedrørende jordbruksfradrag, FSFIN § 8-1-11 bokstav a nr. 4 fremgår at avl, oppdrett til to-årsalder og oppstalling av hest, er å anse som jordbruksvirksomhet som også gir grunnlag for jordbruksfradrag. Dette gjelder enten oppdrettet er en del av jordbruksdriften eller oppdrettet drives som egen virksomhet. Forutsetningen er at oppdrettet skjer ved utnyttelse av gårdens produksjonsmidler og hovedsakelig egenprodusert fôr.

Dersom oppstalling drives utover utnyttelse av jordbrukets produksjonsmidler og egenprodusert fôr, anses dette ikke som en del av jordbruksvirksomheten, og inngår ikke i grunnlagt for jordbruksfradraget. Se Veilederens punkt 2.1.4.5.

Merverdiavgift