Oversettingstjenester

Tolketjenester

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6790 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig
Debet
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig
Debet

Merverdiavgift

Tolketjenester er i utgangspunktet en avgiftpliktig tjeneste jf mval § 3-1, men her finnes det unntak i visse sammenhenger. Det er fradrag for merverdiavgift ved kjøp av avgiftsbelagt tolketjenster i avgiftspliktig virksomhet jf mval § 8-1.

Unntak

Er tolketjenesten levert i forbindelse med avgiftsunntatte helsetjenester så omfattes tolketjenesten også av unntaket jf. mval § 3-2 første ledd. Det samme gjelder om tolketjenesten er levert i sammenheng med avgiftsunntatte sosiale tjenester jf mval § 3-4 første ledd.

Bokføring

Ved utbetaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted skal dette rapporteres på eget skjema og bokføres mot konto 6790.

Se temaet «Betalinger til selvstendig næringsdrivende (uten fast forretningssted)». Alternativt benyttes konto 6795.

Stikkord: tolk, tolktjenester, oversettelsestjenester, oversettertjenester