Påkostning på fast eiendom

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1100 Bygninger
Debet

Generelt

Gjelder kjøp av bygningsmaterialer og tjenester ved påkostning av fast eiendom, herunder arkitekttjenester, byggeledelse, byggetekniske tjenester og andre entreprenørtjenester.

Å vurdere om en kostnad relatert til et balanseført driftsmiddel er vedlikehold/reparasjoner eller påkostninger kan være vanskelig. Regnskapsmessig skal en anskaffelse relatert til et balanseført driftsmiddel aktiveres i balansen dersom den øker anleggets fremtidige inntjeningsevne i forhold til tidligere forventninger, se Ot. Prp. nr. 42 (1997-98) Kapittel 7.3.3. Skattemessig vil den samme anskaffelsen vurderes som en påkostning dersom den bidrar til at driftsmiddelet kommer i bedre stand eller til en annen stand enn det den tidligere har vært. Fordi det ofte kan være vanskelig å skille mellom vedlikehold/reparasjoner eller påkostning ut i fra den regnskapsmessige definisjonen er det i praksis mange som også her bruker den skattemessige vurderingen.

Merverdiavgift

Ved påkostning av bygg for eget bruk i avgiftspliktig virksomhet, er det fradragsrett for inngående merverdiavgift på byggekostnadene.

Konto 1180 Investeringseiendommer er aktuell for de som følger IFRS.

Skatt

Kostnad til arbeider som er påkostninger kan ikke fradragsføres direkte. Kostnader til slike arbeider skal legges til formuesobjektets inngangsverdi (aktiveres), og kommer først til fradrag ved realisasjon/uttak eller eventuelt ved avskrivning. Dette gjelder selv om arbeidet ikke fører til en verdiøkning på formuesobjektet.

Påkostning er arbeider som fører formuesobjektet til en bedre stand eller til en annen stand enn den tidligere har vært i, f.eks. tilbygg, moderniseringer eller rene endringer. Se Skatte-ABC.

Påkostning i året på avskrivbart driftsmiddel skal tilføres saldo, jf. sktl. § 14-40 tredje ledd.

Stikkord: bygninger, elektiske installasjoner, fabrikkbygninger, fabrikklokaler, fast eiendom, forretningsbygg, håndverkertjenester, kantine, kontorbygg, lagerbygg, materialer håndverkertjenester, næringsbygg, næringslokaler, oppussing kontorbygg, parkeringsanlegg, parkeringsplass, produksjonsbygg, produksjonslokaler, påbygging, påkostning, renseanlegg, tilfluktsrom, innstallasjoner, instalasjoner, kmva, næringsbygg, forretningsbygg, renovering, kommandittselskap, reparasjon, vedlikehold

Vedlikehold og reparasjon av bygg og anlegg i næring