Periodisering av påløpte renter

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
2950 Påløpt rente
8150 Rentekostnad banklån
Debet

Bokføring

Periodisering av påløpte, ikke forfalte renter, er aktuelt å gjøre ved årsavslutning eller ved annen periodevis rapportering. Ta f.eks et selskap som betaler renter og avdrag etterskuddsvis, altså den 15. i måneden etter. Det vil si at rentene som er påløpt i desember, forfaller 15. januar. I et slikt tilfelle så forfaller rentene i et nytt regnskapsår, mens kostnaden er påløpt i det forrige. Det som må gjøres er å periodisere rentene som påløp i desember tilbake til desember, slik at de går til fradrag i riktig regnskapsår.

Påløpte renter, som ikke har forfalt, kommer som regel frem på årsoppgaven for selve lånet.

Bokføringsforslag

Skatt

Skattytere som har bokføringsplikt, herunder de som også har årsregnskapsplikt, skal ha fradrag for renter som skal føres i regnskapet og som er påløpt i inntektsåret (realisasjonsprinsippet). Dette gjelder selv om rentene er forfalt, men ikke betalt ved inntektsårets utgang. Se nærmere i Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Finansieringstjeneter er unntatt fra loven jf merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav b. Unntaket gjelder ytelse og formidling av kreditt samt sikkerhetsstillelse i denne forbindelse.

Stikkord: kredittrenter, påløpne rentekostnader, påløpne renter, påløpte rentekostnader, påløpte renter, rentekostnad periode, kostand, omkostning