Førstegangsinnregning av patenter

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1030 Patenter, ervervet
Debet
1050 Varemerker, ervervet
Debet
1920 Bankinnskudd
Kredit

Generelt

Kjøp av rettighet til å utnytte et varemerke eller en patent oppfunnet av andre kan være i form at en årlig lisens eller en engangsbetaling. Dersom det blir fakturert en årlig lisens kan denne kostnadsføres direkte på konto 7600, 7605 eller 7620. Betales det et engangsbeløp for patent-/varemerkerettigheten, er dette kjøp av en immateriell eiendel og klassifiseres som et anleggsmiddel, se NRS 8.4.3.1 Immaterielle eiendeler. Patenter med begrenset økonomisk levetid (dette gjelder de fleste patentene) avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan, se Regnskapsloven §§ 5-1 og 5-3.

Kreditføringen for kjøp kan også føres mot en leverandørkonto.

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av rettigheter til patent eller varemerke til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Lisenser for patent- og varemerkerettigheter er fjernleverbare, og det skal derfor beregnes utgående avgift ved kjøp utenfor merverdiavgiftsområdet. Se tema «Fjernleverbare tjenester - snudd avregning» og 7. mars 1973 omtalt under enkeltsaker i MVA-håndboken.

Stikkord: lisensavgift, lisenskostnader, produksjonsmetoder, kostand, omkostning, kommandittselskap

Avskrivning av patent

Nedskrivning av patent

Egenutviklet (utgiftsføring)

Egenutviklet (aktivering)

Salg/utleie