Generelt

Dersom en arbeidstaker må bo utenfor hjemmet (skattemessig bosted) i forbindelse med sitt inntektsgivende arbeid, og avstanden er for stor til å dagpendle, er den ansatte som pendler å regne. Pendlere har fradragsrett for merkostnadene ved å bo utenfor hjemmet. Dette er kostnader som kost, losji, småutgifter og kostnader for besøksreiser til hjemmet. Fradragsreglene for pendlere er regulert i skatteloven § 6-13 og FSSKD § 6-13. Fradrag for arbeidsreiser (mellom hjem og arbeid) og besøksreiser til hjemmet er regulert i skatteloven § 6-44, jf. FSFIN § 6-44 A, se spesielt FSFIN § 6-44-5.

Dekker arbeidsgiveren merutgifter som arbeidstakeren ville ha kunnet kreve fradrag for på grunn av sin pendlerstatus, vil denne kostnadsdekningen i utgangspunktet være skattefritt for mottakeren (nettometoden). Arbeidsgiveren kan unnlate å trekke forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift av naturalytelser og/eller utgiftsgodtgjørelser som skal dekke slike merutgifter.

Arbeidsgiveren må derfor vurdere hvor arbeidstakeren har sitt skattemessige bosted for å kunne legge til grunn om arbeidstakeren er pendler eller ikke. Se skatteloven § 3-1 og FSFIN § 3-1 A.

I denne vurderingen vil det ha betydning om arbeidstakeren er enslig pendler eller familiependler, og om de ulike boligene som arbeidstakeren har tilknytning til er selvstendige eller uselvstendige.

NB! Det gjelder særskilte bestemmelser for arbeidstakere som pendler til/fra utlandet eller i utlandet, se Skatte-ABC og Utenlandsk arbeidstaker i Norge.

Stikkord: bopel, pendling

Skattemessig bosted

Kostbesparelse i hjemmet

Pendlergodtgjørelse (bilgodtgjørelse)

Arbeidsgiver dekker kostnader til kost og losji

Fradrag for merkostnader til kost og losji

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreiser - trekkfri

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreise - trekkpliktig

Bruttolønnsordning eller standardfradrag for utenlandske arbeidstakere