PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kostbesparelse i hjemmet

  Pendlere

  • D7199 Annen kostnadsgodtgjørelse
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Fri kost og losji
  Satser per døgn

  2017

  2016

  Fritt opphold - kost og losji

  kr 123

  kr 120

  Fri kost - alle måltider

  kr 89

  kr 87

  Fri kost - to måltider

  kr 70

  kr 68

  Fri kost - ett måltid

  kr 46

  kr 45

  Fritt losji - ett eller delt rom

  kr 34

  kr 33

  Lønn

  Dekker arbeidsgiver den ansattes kostnader til kost under pendleroppholdet (ikke på tjenestereise), skal pendleren fordelsbeskattes for kostbesparelse i hjemmet. Slik dekning kan være etter regning (refusjon) eller fri kost.

  For beregning av fordelsbeskatningen for kostbesparelse i hjemmet, brukes satsene for fri kost (alle måltider), se satsene i «Satser -> Fri kost og losji».

  A-melding

  Dersom arbeidsgiver dekker arbeidstakers kost under pendleropphold utenfor hjemmet, skal fordelen innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Kostbesparelse i hjemmet - Antall døgn.

  Unntak beskatning

  Kostgodtgjørelse som utbetales opp til Skattedirektoratets satser/statens satser, enten det gjelder ansatte på tjenestereise eller pendlere under pendleropphold, er kun ment til å dekke merkostnadene for kost. Siden godtgjørelsen kun dekker merkostnadene, vil ikke den ansatte ha noen kostbesparelse i hjemmet, og skal ikke fordelsbeskattes.

  Unntak fra trekkplikten

  Det er ikke trekkplikt i de tilfeller der det ikke skjer noen utbetaling av lønn eller annen trekkpliktig godtgjørelse for arbeid i tilknytning med pendleroppholdet. Dette er fordi det da av praktiske grunner ikke er mulig å gjennomføre forskuddstrekk i kostbesparelse.

  Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner har ikke trekkplikt når samlet lønnsutbetaling ikke overstiger den skattefrie lønn/godtgjørelses beløpet, se «Satser -> Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere».

  For fri kost om bord på skip og fri kost på sokkelinnretning skal det ikke beregnes kostbesparelse i hjemmet når ytelsen er unntatt fra beskatning etter skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1, se «Kost og losji -> Skattefri kost på sokkelinnretning», «Kost og losji -> Skattefritt hyretillegg til sjøfolk for egen kost». Når fri kost på sokkelinnretning er skattepliktig skal fordelen behandles etter reglene om fri kost, se «Kost og losji -> Skattepliktig kost på sokkelinnretning».

  Arbeidstaker dekker kostnadene selv

  Pendlere kan få fradrag i egen skattemelding for kostnader til kost på reise i tjenesten/virksomheten dersom disse er dekket av arbeidstakeren selv. For pendlere som kan dokumentere/sannsynliggjøre disse kostnadene, skal fradraget reduseres med satsen for kostbesparelse i hjemmet, se «Satser -> Fri kost og losji» Fri kost - alle måltider.

  Kan du ikke dokumentere kostnadene til kost, kan du allikevel kreve fradrag etter gitte satser, se satsene i «Satser -> Kostgodtgjørelse - innland - med overnatting» evt. med fradrag for frokost og «Satser -> Kostgodtgjørelse - pensjonat, hybel/brakke (innland/utland)». Her er småutgifter inkludert i satsene.

  For mer angående fradrag på skattemeldingen for merkostnader til kost på arbeidssted og ved besøksreiser se rettledning på skatteetaten.no .

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kost til og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • diett Norge,
  • fradrag merkostnader,
  • merkostnad kost,
  • merkostnader fradragsbeløp,
  • pendlere,
  • pendling,
  • diett,
  • kostgodtgjørelse,
  • kost,
  • Kostand,
  • kostnad,
  Kostbesparelse i hjemmet
  367 1269 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan