PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kostbesparelse i hjemmet

  Pendlere

  • D7199 Annen kostnadsgodtgjørelse
  • MVAIkke fradrag
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Fri kost og losji
  Satser per døgn

  2016

  2015

  Fritt opphold - kost og losji

  kr 120

  kr 116

  Fri kost - alle måltider

  kr 87

  kr 83

  Fri kost - to måltider

  kr 68

  kr 65

  Fri kost - ett måltid

  kr 45

  kr 43

  Fritt losji - ett eller delt rom

  kr 33

  kr 33

  For barn som ikke har fylt 10 år innen utgangen av 2016, skal satsene halveres. Tilsvarende gjelder for 2015.

  Lønn

  Dekker arbeidsgiver den ansattes kostnader til kost under pendleroppholdet (ikke på tjenestereise), skal pendleren fordelsbeskattes for kostbesparelse i hjemmet. Slik dekning kan være etter regning (refusjon) eller fri kost.

  For beregning av fordelsbeskatningen for kostbesparelse i hjemmet, brukes satsene for fri kost (alle måltider), se satsene i «Satser -> Fri kost og losji».

  A-melding

  Dersom arbeidsgiver dekker arbeidstakers kost under pendleropphold utenfor hjemmet, skal fordelen innrapporteres på «A-meldingen -> Kostbesparelse i hjemmet».

  Unntak beskatning

  Kostgodtgjørelse som utbetales opp til Skattedirektoratets satser/statens satser, enten det gjelder ansatte på tjenestereise eller pendlere under pendleropphold, er kun ment til å dekke merkostnadene for kost. Siden godtgjørelsen kun dekker merkostnadene, vil ikke den ansatte ha noen kostbesparelse i hjemmet, og skal ikke fordelsbeskattes.

  Unntak fra trekkplikten

  Det er ikke trekkplikt i de tilfeller der det ikke skjer noen utbetaling av lønn eller annen trekkpliktig godtgjørelse for arbeid i tilknytning med pendleroppholdet. Dette er fordi det da av praktiske grunner ikke er mulig å gjennomføre forskuddstrekk i kostbesparelse.

  Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner har ikke trekkplikt når samlet lønnsutbetaling ikke overstiger den skattefrie lønn/godtgjørelses beløpet, se «Satser -> Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere».

  For fri kost om bord på skip og fri kost på sokkelinnretning skal det ikke beregnes kostbesparelse i hjemmet når ytelsen er unntatt fra beskatning etter skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1, se «Kost og losji -> Skattefri kost på sokkelinnretning», «Kost og losji -> Skattefritt hyretillegg til sjøfolk for egen kost». Når fri kost på sokkelinnretning er skattepliktig skal fordelen behandles etter reglene om fri kost, se «Kost og losji -> Skattepliktig kost på sokkelinnretning».

  Arbeidstaker dekker kostnadene selv

  Pendlere kan få fradrag i egen selvangivelse for kostnader til kost på reise i tjenesten/virksomheten dersom disse er dekket av arbeidstakeren selv. For pendlere som kan dokumentere/sannsynliggjøre disse kostnadene, skal fradraget reduseres med satsen for kostbesparelse i hjemmet, se «Satser -> Fri kost og losji» Fri kost - alle måltider.

  Kan du ikke dokumentere kostnadene til kost, kan du allikevel kreve fradrag etter gitte satser, se satsene i «Satser -> Kostgodtgjørelse - innland - med overnatting» evt. med fradrag for frokost og «Satser -> Kostgodtgjørelse - pensjonat, hybel/brakke (innland/utland)». Her er småutgifter inkludert i satsene.

  For mer angående fradrag på selvangivelsen for merkostnader til kost på arbeidssted og ved besøksreiser se rettledning på skatteetaten.no .

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kost til og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • fradrag merkostnader,
  • merkostnad kost,
  • merkostnader fradragsbeløp,
  • pendlere,
  • pendling,
  • Kostand,
  • kostnad,
  • kost,
  Kostbesparelse i hjemmet
  237 1038 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan