PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kostbesparelse i hjemmet

  Pendlere

  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

  Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

  Helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig og skattlegges etter fastsatte satser.

  Fri kost og losji

  Satser per døgn

  2019

  2018

  Fritt opphold - kost og losji

  kr 125

  kr 124

  Fri kost - alle måltider

  kr 89

  kr 88

  Fri kost - to måltider

  kr 70

  kr 69

  Fri kost - ett måltid

  kr 46

  kr 45

  Fritt losji - ett eller delt rom

  kr 36

  kr 36

  Kostbesparelse i hjemmet

  Satser

  Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

  Lønn

  Dekker arbeidsgiver den ansattes kostnader til kost under pendleroppholdet (ikke på tjenestereise), skal pendleren fordelsbeskattes for kostbesparelse i hjemmet. Slik dekning kan være etter regning (refusjon) eller fri kost.

  For beregning av fordelsbeskatningen for kostbesparelse i hjemmet, brukes satsen for Fri kost - alle måltider.

  A-melding

  Dersom arbeidsgiver dekker arbeidstakers kost under pendleropphold utenfor hjemmet, skal fordelen innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Kostbesparelse i hjemmet - Antall døgn.

  Unntak beskatning

  Kostgodtgjørelse som utbetales opp til Skattedirektoratets satser, enten det gjelder ansatte på tjenestereise eller pendlere under pendleropphold, er kun ment til å dekke merkostnadene for kost. Siden godtgjørelsen kun dekker merkostnadene, vil ikke den ansatte ha noen kostbesparelse i hjemmet, og skal ikke fordelsbeskattes.

  Unntak fra trekkplikten

  Det er ikke trekkplikt i de tilfeller der det ikke skjer noen utbetaling av lønn eller annen trekkpliktig godtgjørelse for arbeid i tilknytning med pendleroppholdet. Dette er fordi det da av praktiske grunner ikke er mulig å gjennomføre forskuddstrekk i kostbesparelse.

  Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner har ikke trekkplikt når samlet lønnsutbetaling ikke overstiger den skattefrie lønn/godtgjørelses beløpet, se «Satser -> Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere».

  For fri kost på sokkelinnretning skal det ikke beregnes kostbesparelse i hjemmet når ytelsen er unntatt fra beskatning etter skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1, se også Skattefri kost på sokkelinnretning og Skatte-ABC. Når fri kost på sokkelinnretning er skattepliktig skal fordelen behandles etter reglene om fri kost, se Skattepliktig kost på sokkelinnretning.

  Arbeidstaker dekker kostnadene selv

  Pendlere kan få fradrag i egen skattemelding for kostnader til kost på reise i tjenesten/virksomheten dersom disse er dekket av arbeidstakeren selv. For pendlere som kan dokumentere/sannsynliggjøre disse kostnadene, skal fradraget reduseres med satsen for kostbesparelse i hjemmet, Fri kost - alle måltider.

  Kan du ikke dokumentere kostnadene til kost, kan du allikevel kreve fradrag etter gitte satser for merutgifter til mat (kost), som avhenger av hvor du bor.

  Se også punktet i dette temaet som omhandler fradrag for merkostnader til kost og losji. For ytterligere informasjon angående fradrag på skattemeldingen for merkostnader til kost på arbeidssted og ved besøksreiser se rettledning på skatteetaten.no .

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kost til og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • diett Norge,
  • fradrag merkostnader,
  • merkostnad kost,
  • merkostnader fradragsbeløp,
  • pendlere,
  • pendling,
  • kostgodtgjørelse,
  • diett,
  • Kostand,
  • kostnad,
  Kostbesparelse i hjemmet
  459 1483 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan