Generelt

Skattemessig bosted

Kostbesparelse i hjemmet

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Lønn
5230 Fri kost
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Lønn

Dekker arbeidsgiver den ansattes kostnader til kost under pendleroppholdet (ikke på tjenestereise), skal pendleren fordelsbeskattes for kostbesparelse i hjemmet. Slik dekning kan være etter regning (refusjon) eller fri kost.

For beregning av fordelsbeskatningen for kostbesparelse i hjemmet, brukes satsen for Fri kost - alle måltider. Satsen er den samme selv om den ansatte har sitt hjem i et annet land hvor levestandarden avviker vesentlig fra det norske nivået, se UTV 2015/2115.

A-melding

Unntak beskatning

Kostgodtgjørelse som utbetales opp til Skattedirektoratets satser, enten det gjelder ansatte på tjenestereise eller pendlere under pendleropphold, er kun ment til å dekke merkostnadene for kost. Siden godtgjørelsen kun dekker merkostnadene, vil ikke den ansatte ha noen kostbesparelse i hjemmet, og skal ikke fordelsbeskattes.

Unntak fra trekkplikten

Det er ikke trekkplikt i de tilfeller der det ikke skjer noen utbetaling av lønn eller annen trekkpliktig godtgjørelse for arbeid i tilknytning med pendleroppholdet. Dette er fordi det da av praktiske grunner ikke er mulig å gjennomføre forskuddstrekk i kostbesparelse.

Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner har ikke trekkplikt når samlet lønnsutbetaling ikke overstiger den skattefrie lønn/godtgjørelses beløpet, se Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere.

For fri kost på sokkelinnretning skal det ikke beregnes kostbesparelse i hjemmet når ytelsen er unntatt fra beskatning etter skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1, se også Skattefri kost på sokkelinnretning og Skatte-ABC. Når fri kost på sokkelinnretning er skattepliktig skal fordelen behandles etter reglene om fri kost, se Skattepliktig kost på sokkelinnretning.

Arbeidstaker dekker kostnadene selv

Pendlere kan få fradrag i egen skattemelding for kostnader til kost på reise i tjenesten/virksomheten dersom disse er dekket av arbeidstakeren selv.

For pendlere på pendleropphold som kan dokumentere/sannsynliggjøre disse kostnadene, skal fradraget reduseres med satsen for kostbesparelse i hjemmet, Fri kost - alle måltider.

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kost til og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: fradrag merkostnader, merkostnad kost, merkostnader fradragsbeløp, pendlere, pendling, kostand, omkostning

Pendlergodtgjørelse (bilgodtgjørelse)

Arbeidsgiver dekker kostnader til kost og losji

Fradrag for merkostnader til kost og losji

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreiser - trekkfri

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreise - trekkpliktig

Bruttolønnsordning eller standardfradrag for utenlandske arbeidstakere