Innledning

De aller fleste norske arbeidsgivere har som følge av lov om obligatorisk tjenestepensjon(OTP-loven) og en rekke andre avtaler om pensjonsordninger plikt til å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Plikten til å opprette slik ordning for ansatte gjelder for alle typer foretak som oppfyller angitte minstekrav når det gjelder ansatte/årsverk i foretaket, jf OTP-loven § 1.

Som motytelse for sin arbeidsinnsats og ansettelsestid hos arbeidsgiver mottar de ansatte en avtalt godtgjørelse som består av lønn og andre ytelser, herunder rett til fremtidig pensjon i den pensjonsordningen foretaket har. Pensjonskostnader er en del av lønnskostnader i resultatregnskapet.

Foretakets pensjonskostnader skal regnskapsføres i takt med at de ansatte tjener opp sine rettigheter (dvs at pensjonskostnaden påløper), og ikke når pensjonene utbetales til de ansatte, jf sammenstillingsprinsippet i rskl. § 4-1 nr. 3 og NRS 6.1.

Regelverk

Ulike pensjonsformer og finansiseringsmåter

Innskuddsordning

Ytelsesordning

Pensjon over drift

Avtalefestet pensjon (AFP)

Innregning og måling etter IAS 19

Noteopplysninger