Innledning

Regelverk

Ulike pensjonsformer og finansiseringsmåter

Innskuddsordning

Konto
1393 Innskuddsfond
Debet
5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
Debet

Hva er en innskuddsplan

Ved en innskuddsordning har arbeidsgiver/foretaket forpliktet seg overfor den ansatte til å gi et årlig bidrag av en nærmere angitt størrelse til den ansattes kollektive pensjonssparing, for eksempel i form av en gitt prosentandel av lønn. Arbeidsgiver/foretakets forpliktelser er full ut innfridd ved betalingen av innskuddet/bidraget. Fremtidige forhold som lønnsvekst og avkastning på pensjonsmidlene utløser ikke justeringer som relaterer seg til tidligere perioders innskudd. Den ansatte bestemmer selv hvordan midlene skal plasseres i opptjeningsperioden i forhold til risikoprofil, men sitter samtidig med risikoen for den endelige pensjonsytelsen som betales ut etter nådd pensjonsalder. Pensjonsordninger etter lov om innskuddspensjon anses som innskuddsordninger. Se NRS 6.14.

Regnskapsføring innskuddsordninger

Det ordinære innskuddet/årets premie kostnadsføres som en del av lønnskostnadene på konto 5950 etter hvert som det betales av arbeidsgiver/foretaket. Det avsettes ikke for en fremtidig forpliktelse i regnskapet.

Arbeidsgiver/foretaket kan betale innskudd utover årets premie, og dette anses som en forskuddsbetaling og balanseføres som en finansiell eiendel på konto 1393. Når årets innskudd dekkes av å trekke på innskuddsfondet, kostnadsføres det overførte beløp med en tilsvarende reduksjon av fondet. Avkastning på fondet er å anse som finansinntekt.

Ytelsesordning

Pensjon over drift

Avtalefestet pensjon (AFP)

Innregning og måling etter IAS 19

Noteopplysninger