Innledning

Regelverk

Ulike pensjonsformer og finansiseringsmåter

Innskuddsordning

Ytelsesordning

Pensjon over drift

Den ansatte har ved avtaler om driftspensjon normal en rett til en fastsatt årlig pensjonsytelse. Det vil si at det er arbeidsgiver som bærer risikoen for nivået på pensjonsutbetalingene. Derfor klassifiseres slike ordninger som ytelsesbaserte ordninger som er usikrede (ufonderte), og de skal balanseføres. Pensjonsforpliktelsen vil tilsvare den neddiskonterte verdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansetidspunktet, og den må beregnes av en aktuar.

Denne type pensjoner ytes ofte i forbindelse med førtidspensjonering av ansatte eller for å gi en ytelse som overstiger de ytelsene som utbetales innenfor de lovregulerte ordningene.

Regnskapsføring av pensjon over drift

I tilfellet der ordningen klassifiseres som en ytelsesordning skal pensjonsforpliktelsen balanseføres til den neddiskonterte verdien (nåverdien) av de samlede estimerte framtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansetidspunktet. Dersom det er avtalt pensjonsregulering må det tas med i beregningen av nåverdien. Årets pensjonskostnad tilsvarer endringen i penjonsforpliktelsen fra begynnelsen til slutten av regnskapsperioden.

Ved utbetaling av de direkte pensjonene må foretaket/arbeidsgiver ta hensyn til eventuell arbeidsgiveravgift.

Små foretak

Unntaket for små foretak når det gjelder plikten til å balanseføre ytelsesbaserte pensjoner, gjelder når ordningen er forsikret, og dermed ikke pensjoner over drift. Små foretak må derfor beregne pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnaden.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Innregning og måling etter IAS 19

Noteopplysninger