Innledning

Regelverk

NRS 6 Pensjonskostnader omfatter reglene for den regnskapsmessige behandlingen av ulike pensjonsordninger. Standarden beskriver også i NRS 6.5-10 alle type pensjonsordninger som et foretak kan ha for sine ansatte. Standard har grunnlag i IAS 19 før dens vesentlige endringer i 2013, men inkluderer også norsk regelverk og praksis.

Det avgjørende skillet for den regnskapsmessige behandling er om pensjonsordningen er en innskuddsplan eller en ytelsesplan, jf NRS 6.13.

Innregning og måling etter IAS 19

Foretak kan bruke reglene i IAS 19 Ytelser til ansatte ved avleggelse av årsregnskapet etter GRS, som et alternativ til NRS 6. IAS 19 sine regler for måling og resultatspesifikasjon følges med et unntak. Den største forskjellen mellom de to standardene er knyttet til diskonteringsrente og behandling av estimatavvik.

Unntaket gjelder estimatavvik i perioden, som ifølge IAS 19 skal innregnes i andre inntekter og kostnader, som skal innregnes med endelig virkning direkte i annen egenkapital.

Se eget avsnitt nedenfor om dette.

Ulike pensjonsformer og finansiseringsmåter

Innskuddsordning

Ytelsesordning

Pensjon over drift

Avtalefestet pensjon (AFP)

Innregning og måling etter IAS 19

Noteopplysninger