Innledning

Regelverk

Ulike pensjonsformer og finansiseringsmåter

De vanligste pensjonsformer:

  • alderspensjon herunder førtidspensjon, etterlattepensjon og barnepensjon
  • enkelte andre pensjonstyper, slik som tilståelse av naturalytelser etter nådd pensjonsalder
  • uførepensjon

Finansieringen av pensjonsordningen kan skje på flere måter:

  • opprettelse av egen pensjonskasse finansiert gjennom premiebetaling
  • avtale med et livsforsikringsselskap finansiert gjennom premiebetaling (kalles fondsbaserte ordninger)
  • direkte utbetaling fra foretaket finansisert over drift

Det er ikke avgjørende for den regnskapsmessige behandlingen hvordan ordningen er finansiert. Det avgjørende skillet for den regnskapsmessige behandlingen er om pensjonsordningen er en innskuddsordning eller ytelsesordning.

En pensjonsordning kan være sikret eller usikret. I enusikret ordning (ufonderte) skjer utbetaling til pensjonisten løpende i pensjonsperioden fra foretaket, men i en sikret ordning (fondsbaserte) forvalter forsikringsselskapet oppsparte midler og forestår utbetalinger til pensjonisten. Pensjon over drift (nærmere omtalt nedenfor) er en usikret ordning. En ytelsesbasert ordning kan være enten sikret eller usikret.

Innskuddsordning

Ytelsesordning

Pensjon over drift

Avtalefestet pensjon (AFP)

Innregning og måling etter IAS 19

Noteopplysninger