Kjøp og påkostning av personkjøretøy

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
1230 Personbiler/stasjonsvogner
Debet

Merverdiavgiftbehandling og bokføring ved kjøp av personkjøretøy, herunder varebiler klasse 1, blir behandlet her.

Merverdiavgift

Det er ikke rett til fradrag i mva ved kjøp av personkjøretøy, jf. mval. § 8-4.

Personkjøretøy er:

 • motorvogn registrert som personbil
 • motorvogn registrert som varebil klasse 1
 • motorvogn registrert som moped, motorsykkel eller beltemotorsykkel og som ikke hovedsakelig er innrettet for varetransport
 • beltebil registrert for mer enn to personer, føreren medregnet
 • campingbil
 • registrert campingtilhenger
 • motorvogn registrert som buss under seks meter med inntil 17 seteplasser
 • kjøretøy som ikke benytter motor til framdrift og som hovedsakelig er innrettet for persontransport.

Se fmva. § 1-3-1 (1).

Med registrering menes her registrering i det sentrale motorvognregisteret.

Se MVA-håndboken for mer om definisjonen av personkjøretøy.

For elbiler, se temaet om kjøp av elbil.

Unntak

Det foreligger rett til fradrag i mva, jf. mval. § 8-4 (1) annet punktum, når personkjøretøyet benyttes som:

 • salgsvare
 • utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet
 • transportmiddel til å transportere personer i persontransportvirksomhet

Det kan til enhver tid eies én beltemotorsykkel (snøscooter) uten at denne blir regnet som personkjøretøy. Ny beltemotorsykkel kan tidligst anskaffes etter 24 måneder. Se fmva. § 1-3-1 (2).

Fom. 1. juli 2018 kan en virksomhet som har rett til å drive reindrift i det samiske reinbeiteområdet etter reindriftsloven § 9, eie inntil fire beltemotorsykler (snøscootere) eller firehjuls terrenggående motorsykler (ATVer) til enhver tid uten at disse anses som personkjøretøy. Et avgiftssubjekt i reindriftsnæringen, med rett til å utøve reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet etter reindriftsloven § 8, kan til enhver tid eie inntil åtte beltemotorsykler (snøscootere) eller firehjuls terrenggående motorsykler (ATVer) uten at disse anses som personkjøretøy. Ny beltemotorsykkel eller firehjuls terrenggående motorsykkel kan tidligst anskaffes etter 24 måneder. Dersom et kjøretøy blir kondemnert, kan nytt kjøretøy anskaffes som erstatning for det kondemnerte kjøretøyet uavhengig av tidsgrensen på 24 måneder. Se fmva. § 1-3-1 (3). Det vil således være fradragsrett for inngående merverdiavgift ved kjøp av slike kjøretøy.

Skattedirektoratet har i UTV 2014/2151 uttalt at ståhjuling (Segway) og el-sykler ikke er definert som personkjøretøy etter fmva. § 1-3-1, og det er derfor fradragsrett for inngående merverdiavgift ved kjøp av slike kjøretøy til bruk i avgiftspliktig virksomhet etter hovedregelen i mval. § 8-1. For mer se temaet om elsykkel.

Bokføring

Alternative balansekontoer som kan benyttes er konto 1235 Varebiler, klasse 1 og konto 1249 Andre transportmidler.

Engangsavgift ved kjøp av kjøretøy anses som en del av anskaffelseskostnaden, og skal balanseføres sammen med denne på anskaffelsestidspunktet.

Se for øvrig også temaet om varige driftsmidler, derunder avskrivning av disse.

Stikkord: airbag, atv, biler, bilutstyr, campingbiler, ekstrautstyr, firmabil mva, hybridbilbatteri, klasse 1, moped, motorsykkel, personbil, personkjøretøy, plug in hybrid, plugin, representasjonsbil, segway, snøscooter, stasjonsvogn, ståhjuling, tilleggsutstyr, tohjuling, varebil, fjernsyn, bobil, tilleggsutstyr, merverdiavgift, moms, kmva, personkjøretøy, personbil, plug-in, kundepleie, sne, ekstrautstyr, erverv, kommandittselskap

Drift og vedlikehold av personkjøretøy