Piggdekkoblat

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Merverdiavgift

Ileggelse og oppkreving av piggdekkoblater er en tjeneste omsatt som et ledd i kommunenes offentlige myndighetsutøvelse. Utstedelse av piggdekkoblater er dermed unntatt fra loven, se mval. § 3-9 og MVA-håndboken. Ordningen er hjemlet i forskrift om bruk av piggdekk og tilleggsgebyr, fastsatt ved kongelig resolusjon av 7. mai 1999. Gebyrets størrelse er fastsatt i forskriften og overtredelse medfører tilleggsgebyr.

Det vil av den grunn ikke være aktuelt med fradrag for inngående merverdiavgift.

Lønn

Arbeidsgivers dekning av den ansattes piggdekkoblater følger samme behandling som dekning av bompenger.

A-melding

Dagsoblater

Dekker arbeidsgiver dagsoblater (automatoblat/skrapeoblat/SMS/teletorg) for arbeidstaker og/eller arbeidstakers bil i forbindelse med yrkesreiser er dette skattefritt for arbeidstaker. Brukes dagsoblatet i privat sammenheng, herunder reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser), er dette skattepliktig som naturalytelse og innrapporteres på a-meldingen.

Måneds-/sesonggebyr

Dekker arbeidsgiver måneds-/sesonggebyr for arbeidstaker og/eller arbeidstakers bil i forbindelse med både yrkesreiser og privatreiser, gjelder følgende:

  • arbeidstaker bor innenfor gebyrsonen - skattepliktig i sin helhet
  • arbeidstaker bruker oblatet til daglig reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) - skattepliktig i sin helhet
  • arbeidstaker bor utenfor gebyrsonen og bruker oblatet sporadisk til private reiser f.eks. arbeidsreiser - fordelen kan normalt settes til 50% av arbeidsgiverens kostnad
  • arbeidstaker bruker oblatet i hovedsak til yrkesreiser og kjører ikke gjennom avgiftssonen på vei til eller fra fast arbeidssted - fordelen anses som så liten at den ikke er skattepliktig

Betaler arbeidsgiver direkte til den som innkrever gebyret skal det skattepliktige beløpet innrapporteres som naturalytelse på a-meldingen.

Refusjon

Dekker derimot arbeidsgiver piggdekkoblat ved å refundere den ansattes utgifter skal beløpet behandles som lønn i a-meldingen og bokføres på konto 5000 Lønn til ansatte.

Stikkord: dagsoblat, månedsoblat, piggdekk, piggdekk avgift, piggdekk oblat, piggdekkavgift, piggdekkgebyr, piggdekkoblat, sesongoblat, piggdekkgebyr, piggdekkavgift