Skatt

Kostnader ved planering av jordbrukseiendom som tidligere var dyrket mark gir tomten en verdiøkning. Med verdiøkning menes i denne sammenhengen summen av de kostnadene som påløper, påplusset verdien av gårdbrukerens og hans hustands egen arbeidsinnsats, jfr Skatte-ABC - Jordbruk punkt 10.45. Denne verdiøkningen er ikke skattepliktig inntekt, jf sktl § 8-1 1.ledd bokstav d. Ved et senere salg skal denne verdien tas med som inngangsverdi (kostpris) ved beregning av skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap, med unntak av salg som faller inn under skattefritaksregelen i sktl § 9-13.

Tilskudd

Tilskudd som ytes fra stat, fylke, kommune eller selskap med offentlig støtte til planering i jordbruk er ikke skattepliktig , jf. sktl § 8-1 1.ledd bokstav c og d, men tilskuddet skal redusere fradragsberettigede kostnader jf sktl § 8-1 3.ledd.

Hvis kostnadene er høyere enn tilskuddet, kommer differansen automatisk til fradrag. Hvis de samlede kostnadene er lavere enn tilskuddet, er denne delen av tilskuddet skattefritt og må korrigeres, jf Skatte-ABC - Jordbruk punkt 10.44.

Kostnader

Kostnader til planering av tidligere dyrket jord er fradragsberettiget, men bare med den delen av kostnadene som ikke dekkes av eventuelt mottatt tilskudd. Det er også en betingelse for fradragsretten at arbeidet er planlagt, kostnadsberegnet og godkjent av landbruksmyndighetene, jf Skatte-ABC - Jordbruk punkt 10.45.3.

Kostnader over kr 10 000, etter fradrag for eventuelt tilskudd som nevnt over, fordeles til fradrag over 10 år fra og med ferdigstillelsesåret, se sktl § 14-83. Det er altså ikke snakk om saldoavskrivninger. Denne fradragsføringen kan fortsette for selgeren etter at eiendommen er solgt, men fradragsretten kan ikke overføres til ny eier.

Planering som skjer samtidig med nydyrking av arealet, behandles fullt ut som nydyrkingskostnader, som vil si at kostnadene kommer direkte til fradrag.

Stikkord: landbruk

Merverdiavgift

Regnskap