Hva er prosjektregnskap

Når skal prosjektregnskapet føres

Hvem plikter å føre prosjektregnskap

Hvor ofte må prosjektregnskapet utarbeides

Hva må et prosjektregnskap inneholde

Prosjektregnskapet skal inneholde:

 1. prosjektkode
 2. oppdragsgivers navn og adresse, eventuelt organisasjonsnummer
 3. oppdragets art
 4. oppdragets oppstart
 5. oppdragets opphør
 6. alle direkte kostnader
 7. alle inntekter

Det er et krav at spesifikasjoner av kostnader og inntekter skal tilpasses oppdragets art, og kostnadene skal minst spesifiseres på:

 • lønnskostnader,
 • materialkostnader,
 • kostnader til underentreprenører og
 • andre direkte kostnader

Dersom selskapet ikke er definert som små foretak må prosjektregnskapet også inneholde følgende poster:

 • prosjektledelse
 • maskinkostnader
 • avskrivning på prosjektrelaterte driftsmidler
 • indirekte kostnader som lar seg fordele på kontraktene

Se NRS 2.20, NRS 2.21 og NRS 2.22.

Det er viktig at prosjektkode fremgår for hver enkelt post i bokføringsspesifikasjonen, kontospesifikasjonen og prosjektregnskapet, se bff. § 8-1-4.

Det er en forutsetning at prosjektregnskapene skal bygge på de bokførte opplysningene i regnskapssystemet, og være integrert med bokføringen for øvrig. Brukes systemer som ikke er integrerte med hverandre, brytes i de aller fleste tilfeller kravene til kontrollspor mellom prosjektregnskapet og bokføringen, se bff. § 8-1-5 siste ledd. Bokføringspliktige i bygge- og anleggsvirksomhet som har 600 eller flere bilag i året, og som derfor ikke kan bokføre i tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer, kan heller ikke utarbeide prosjektregnskaper ved bruk av slike programmer. Se også NBS 6 Bruk av tekstbehandlings- og regnskapsprogrammer.

Stikkord: kommandittselskap

Timelister

Oppbevaringskrav