Hva er prosjektregnskap

Når skal prosjektregnskapet føres

Hvem plikter å føre prosjektregnskap

Hvor ofte må prosjektregnskapet utarbeides

Hva må et prosjektregnskap inneholde

Timelister

Oppbevaringskrav

Det er 10 års oppbevaringsplikt for prosjektregnskap eller bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide slike prosjektregnskap. Det samme gjelder for dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i prosjektregnskapet, samt byggekontrakter med anbud/kalkyler, tegninger, kontrakter med underentreprenører, timelister og ordrelister.

Timelister

Opprinnelige timelister på papir, evt. skannet for elektronisk oppbevaring, skal oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Dette gjelder selv om timelistene er overført til andre media for oppbevaring i hele 10-års perioden.

Unntak

Kravet til oppbevaring av timelister på papir etter bff. § 8-1-5 tredje punktum, gjelder ikke dersom følgende vilkår er oppfylt (alle vilkårene må være oppfylt):

  1. den bokføringspliktige har revisjonsplikt, jf. revisorloven § 2-1 annet og tredje ledd,
  2. det er ikke tatt forbehold i revisjonsberetning for foregående regnskapsår om at regnskapet ikke bør fastsettes slik det foreligger, jf. revisorloven § 5-6 sjette ledd, eller med hensyn til om ledelsen har sørget for en ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, jf. revisorloven § 5-6 fjerde ledd nr. 3, og
  3. den bokføringspliktige etter bff. § 8-1-1 har ikke mottatt bokføringspålegg i medhold av skatteforvaltningsloven eller skattebetalingsloven i løpet av de foregående 18 måneder for brudd på bff. § 3-1 første ledd nr. 9, § 5-6 eller § 8-1-2.

Kravet til oppbevaring av opprinnelige timelister i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt, gjelder selv om plikten til å oppbevare timelistene bortfaller i løpet av oppbevaringstiden.

Opphører den bokføringspliktiges revisjonsplikt slik at krav nr. 1 over ikke lenger er oppfylt, kreves det at opprinnelige timelister oppbevares etter kravene i bff. § 8-1-5 første ledd tredje punktum, fra den dato revisors fratreden er registrert i Foretaksregisteret.
Har revisor tatt forbehold i revisjonsberetningen om at regnskapet ikke bør fastsettes slik det foreligger, se pkt. 2 over, kreves det at opprinnelige timelister oppbevares etter kravene i bff. § 8-1-5 første ledd tredje punktum, fra revisjonsberetningens dato.
Mottar den revisjonspliktige bokføringspålegg, se nr. 3 over, kreves det at opprinnelige timelister oppbevares etter kravene i bff. § 8-1-5 første ledd tredje punktum, fra den dato bokføringspålegget har kommet fram til den bokføringspliktige.

Lukking av regnskapsperioder

Bokførte opplysninger som er nødvendig for utarbeidelse av prosjektregnskapet skal følge bestemmelsene om lukking av regnskapsperioder i bff. § 7-6.

Stikkord: kommandittselskap