Hva er prosjektregnskap

Når skal prosjektregnskapet føres

Hvem plikter å føre prosjektregnskap

Hvor ofte må prosjektregnskapet utarbeides

Hva må et prosjektregnskap inneholde

Timelister

De som utfører arbeid for egen eller andres regning innen bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri skal føre timelister, se bff. § 8-1-2.

Utføres det tjenester som er basert på tidsforbruk, skal utførte timer dokumenteres for hver eier og ansatt. Timene skal spesifiseres per dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder eller oppdrag.

Dokumentasjonen skal være utarbeidet senest innen utløpet av den etterfølgende måned.

Kravene til timelister gjelder også i de tilfeller hvor det er avtalt fast pris.

Er omfanget av tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk ubetydelig, kan interntid unnlates å spesifiseres. I slike tilfeller skal det dokumenteres at tjenestene hvor vederlaget er basert på medgått tid, er ubetydelig.

Ikke krav til timelisteføring

Disse trenger ikke føre timelister:

  • Eiere og ansatte som kun utfører interne, administrative arbeidsoppgaver.
  • Administrative enheter i konsern, ideelle organisasjoner og foreninger uten økonomisk formål som utelukkende leverer tjenester internt, og hvor vederlaget fastsettes på bakgrunn av kostnadsfordeling. Slike bokføringspliktige skal dokumentere prisfastsettelsen på annen tilfredsstillende måte, og herunder dokumentere de vurderinger som er gjort med hensyn til hvilke kostnader som skal fordeles samt fordelingsnøkler og fordelingsmetode.

Se bff. § 5-14.

Stikkord: prosjekt, kommandittselskap

Oppbevaringskrav