Generelt

Purring

Inkassovarsel

Tvist/innsigelse mot kravet

Betalingsoppfordring

Forsinkelsesrenter

Standardkompensasjon

Rettslig inndrivelse

Betaler debitor ikke frivillig, vil det være aktuelt å få kravet tvangsfullbyrdet. For å kunne tvangsinndrive et pengekrav trenger kreditor et tvangsgrunnlag. Vanligvis gjøres tvangsinndrivelse gjennom at namsmannen tar utlegg for eksempel i lønn eller tvangsdekning.

De alminnelige tvangsgrunnlagene er dom enten ved ordinær domstol eller Forliksrådet, rettsforlik etc. jf. tvangsfullbyrdelsesloven (tvangsl.) § 4-1.

Dersom kravet ikke er tidligere bestridt, vil kravet bli definert som et uimotsagt krav jf. tvangsl. § 7-2. Uimotsagte krav kan i utgangspunktet sendes rett til namsmannen uten å være innom Forliksrådet/domstolen. Namsmannen vil imidlertid først spørre motparten/skyldneren om kravet bestrides før utlegg stiftes. For at kravet skal kunne sendes rett til namsmannen må kreditor har sendt et påkrav og skyldneren ikke betaler ved forfall, videre må kreditor sende en skriftlig betalingsoppfordring med varsel om at kravet vil bli begjært tvangsfullbyrdet dersom betaling ikke skjer innen en fastsatt frist. Bestrider skyldneren kravet må saken til Forliksrådet.

Se politi.no for skjema til de forskjellige begjæringene og varslene. Her finner du også standardskjema til forliksklage.

Alternativ til tvangsinndrivelse er konkursvarsel med påfølgende konkursbegjæring. Betingelsen for konkursåpning er at skyldneren er insolvent. Etter konkursloven § 63 antas insolvens å foreligge der hvor kreditor som bevislig ha krevd skyldneren for klar og forfalt gjeld, begjærer konkurs.

Stikkord: innkasso