Generelt

Purring

Inkassovarsel

Tvist/innsigelse mot kravet

Det følger av inkassoloven § 1 at krav som er omtvistet mellom skyldner og fordringshaver, ikke kan gå til inkasso. Inkassovarsel skal dermed følgelig ikke sendes. Et krav er omtvistet når skyldneren fremmer en innsigelse mot kravet. Det er ingen formkrav til innsigelsen, den kan dermed fremmes både skriftlig eller muntlig.

Dersom det foreligger innsigelse må fordringshaver klage inn skyldneren til forliksrådet for å få tvangsgrunnlag for videre inndrivelse i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven av 26 juni 1992 nr. 86. Fordringshaver må selv vurdere innsigelsen. I henhold til rettspraksis er terskelen imidlertid lav for at innsigelsen er av en slik karakter at kravet ikke kan inndrives ved inkasso og dermed må oversendes til forliksråd.

Stikkord: fjernsyn, innkasso

Betalingsoppfordring

Forsinkelsesrenter

Standardkompensasjon

Rettslig inndrivelse