Rabatter ved kjøp

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

Merverdiavgift

Rabatter som er forhåndsavtalte, betingede og er gitt i forbindelse med salget skal komme til fradrag i avgiftsgrunnlaget. Dette gjelder både i den utgående og den inngående avgiften, se mval. § 4-2 (2).

Slike rabatter kan være:

 • forhåndsavtalt reduksjon av vederlag for varen selv om betingelsene inntrer etter salgsavtalens inngåelse
 • hentegodtgjørelse i form av at kjøper godskrives selgers omkostninger ved oppfyllelse av avtalen
 • kjøpeutbytte/kunderabatt som godskrives kjøper direkte i forbindelse med salget
 • kjøpeutbytte som beregnes og godskrives kjøper ved årets slutt dersom:
  • det i salgsøyeblikket er inngått en bindende avtale
  • størrelsen på utbyttet er fastsatt
  • utbyttet er i form av et prisavslag og ikke en andel av overskudd
 • erstatning for hyllevarer som en detaljist mottar fra leverandør når denne blir eneleverandør fordi detaljist slutter å kjøpe fra konkurrenter

Regnskap

Mottatte rabatter/bonuser ved kjøp av varer og tjenester føres til fradrag (kredit) på den konto kjøpet av varen/tjenesten opprinnelig er bokført på.

For å sikre god intern kontroll når det gjelder årsbonus o.l. som sendes på egen kreditnota/avregning, kan det være en god løsning å benytte en egen konto i samme kontogruppe som kjøpet. Se boksen under for eksempler på kontobruk, og avsnittet under om periodisering av årsrabatter/-bonuser.

Kontoer for de ulike rabattene er avhengig av type varer som kjøpes

Periodisering av rabatter/bonus på kjøp av varer og tjenester

Årsbonus o.l betales ofte ut året etter varekjøpet, og da må bonusen/rabatten periodiseres slik at kostnadsreduksjonen bokføres i samme år som kjøpet av varen/tjenesten.

Eksempel på periodisering av årsbonus
Stikkord: bonus, innkjøpsrabatt, kick back, kickback, kjøpsutbytte, kontantrabatter, kupongbevis, kvantumsrabatt, leverandørbonus, prisavslag, rabattkuponger, varebonus, varekjøp, volumrabatt, årsbonus, årsrabatt, erverv, dividende

Rabatter ved salg

Gavesalg