Rabatter ved kjøp

Rabatter ved salg

Merverdiavgift

Rabatter som er forhåndsavtalte, betingede og er gitt i forbindelse med salget skal komme til fradrag i avgiftsgrunnlaget. Dette gjelder både i den utgående og den inngående avgiften, se mval. § 4-2 (2).

Enhver rabatt har sin bakgrunn i et varekretsløp, og det må anses av underordnet betydning om rabatt- og varestrømmen følger forskjellige kanaler. Så lenge rabatten er gitt i direkte tilknytning til avgiftspliktig salg, må rabatten anses som en reduksjon av det vederlag detaljisten skal erlegge (også i de tilfeller rabatten ytes direkte fra leverandør til detaljist). Salgsdokumentasjon kan derfor også utstedes av bonusutbetaler når denne indirekte har vært selger av varene rabattene er knyttet til, se UTV 2014/1461.

Slike rabatter kan være:

 • forhåndsavtalt reduksjon av vederlag for varen selv om betingelsene inntrer etter salgsavtalens inngåelse
 • hentegodtgjørelse i form av at kjøper godskrives selgers omkostninger ved oppfyllelse av avtalen
 • kjøpeutbytte/kunderabatt som godskrives kjøper direkte i forbindelse med salget
 • kjøpeutbytte/bonus/rabatt som beregnes og godskrives kjøper ved årets slutt dersom:
  • det i salgsøyeblikket er inngått en bindende avtale
  • størrelsen på utbyttet/bonusen/rabatten er fastsatt
  • utbyttet/bonusen/rabatten er i form av et prisavslag og ikke en andel av overskudd
 • rabatter som gis ved betaling med bestemte kredittkort, se SKD 110618
 • erstatning for hyllevarer som en detaljist mottar fra leverandør når denne blir eneleverandør fordi detaljist slutter å kjøpe fra konkurrenter

Avgiftssatser

Rabatt/bonus blir kreditert med samme avgiftssats som den tilhørende varen/tjenesten omsettes med. Dvs. at rabatt/bonus i forbindelse med omsetning av f.eks. matvarer krediteres med middels sats, mens rabatt/bonus i forbindelse med innenlands flyreiser krediteres med lav sats.

Rabatt på kombinerte avgiftsfrie/avgiftspliktige ytelser

Dersom rabatter gis ved omsetning av en "pakkeløsning" hvor "pakken" inneholder både avgiftsfrie og avgiftspliktige ytelser, skal reduksjonen av avgiftsgrunnlaget reduseres forholdsmessig. Det er ikke anledning til å henføre hele rabatten til den avgiftspliktige delen av den kombinerte ytelsen. Se SKD 171202.

Eksempel - Bokføring av kundebonus

Regnskap

Aktuelle kontoer

Utstede dokumentasjon

Se omtale i GBS 5 Utstedelse av salgsdokumentasjon for rabatter, markedsstøtte mv. Hovedregelen er at det er selgeren som skal utstede salgsdokumentet, jf. bokføringsforskriften § 5-2-1 første ledd. Det er da naturlig at dokumentasjon av salgsinntektsreduksjoner også skal utstedes av den samme bokføringspliktige selgeren. Dette vil gjelde blant annet bonuser og rabatter. Det er unntak for dette der kjøper alene besitter hele eller deler av materialet for beregning av salgsinntektsreduksjonen. Da kan dokumentasjonen av salgsinntektsreduksjonen utstedes av kjøper. Det er dermed i utgangspunktet en forutsetning at ikke selger i tillegg sitter med hele beregningsgrunnlaget for salgsinntektsreduksjonen. Det samme gjelder dersom kjøper har utstedt salgsdokumentet som rabatten/bonusen knytter seg til, uavhengig av om også selger besitter hele materialet for beregning av salgsinntektsreduksjonen.

Periodisering av rabatter/bonuser på varesalg

Årsbonuser som utbetales året etter skal periodiseres mot salget den gjelder i det året salget bokføres. Normalt føres nok salget fratrukket rabatten på salgskontoen uten å skille rabatten på egen konto, men for større engangsrabatter som en årsbonus kan dette med fordel registreres på egen konto, for eksempel konto 3087, konto 3088 og konto 3089 for å ha oversikt over hvor mye rabatt som er gitt igjennom året. Avsetningen på bonusen/rabatten føres med mva-kode 0. Motkonto er for eksempel konto 2960 Annen påløpt kostnad.

Når årsbonusen krediteres kunden året etter reverseres avsetningen fra året før. Deretter føres bonusavregningen som en reduksjon av det salget den gjelder (eventuelt på egen konto for bonus - se avsnittet over) med den mva-koden som gjaldt for selve salget. Motkonto er kundekonto.

Stikkord: bonus, kick back, kickback, kontantrabatter, kundebonus, kunderabatter, kupongbevis, kvantumsrabatt, moms lav sats, moms middels sats, mva lav sats, prisavslag, rabattkuponger, varebonus, volumrabatt, årsbonus, årsrabatt, mva, merverdiavgift, moms, omsetning

Gavesalg