Skatt

Merverdiavgift

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

Overdragelse av virksomhet er fritatt for merverdiavgift, jf. mval. § 6-14. Bestemmelsen fastsetter et avgiftsfritak for omsetning av varer og tjenester i de tilfeller omsetningen av disse skjer som ledd i overdragelse av selve virksomheten. Se nærmere omtale i Merverdiaviftshåndboken § 6-14.

Omsetning av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsloven, jf. mval. § 3-11.

Stikkord: moms, mva, landbruk