Skatt

Gevinst ved realisasjon av jord- og skogbrukseiendom er i utgangspunktet skattepliktig, jf. sktl. § 5-1 og § 5-30. Tap er fradragsberettiget, jf. sktl. § 6-2 første ledd.

Gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk kan bli helt eller delvis skattefri dersom en del vilkår er oppfylt, jf. sktl. § 9-3 sjette ledd hvis vilkårene i sktl. § 9-13 er oppfylt. Et tilsvarende tap vil da ikke være fradragsberettiget, jf. sktl. § 9-4 første ledd.

Se nærmere omtale om den skattemessige behandlingen ved realisasjon av gårdsbruk og skogbrukseiendom, samt grunn, bygning, driftsløsøre, buskap og andre formuesobjekter tilknyttet slike eiendommer i i Skatte-ABC - Jord- og skogbruk-realisasjon.

Personinntekt

For enkeltpersonforetak skal det fra 1. januar 2016 ikke beregnes personinntekt av gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk. Se sktl. § 12-11 fjerde ledd. Dette er en unntaksbestemmelse som bare gjelder gevinst. Et eventuelt tap ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk vil derfor på vanlig måte redusere grunnlaget for beregning av personinntekt.

Gavesalg

Sktl. § 9-7 sjette ledd har en bestemmelse om at selgeren kan velge bort gevinstberegning ved gavesalg til arveberettiget som overtar hele eller deler av virksomheten mot at eiendelene overdras med full kontinuitet. Kan den faste eiendommen selges med skattefri gevinst i medhold av sktl. § 9-13, vil bestemmelsen i § 9-7 sjette ledd ikke være relevant å bruke for den faste eiendommen. Bestemmelsen i § 9-7 sjette ledd kan imidlertid være aktuell å anvende på øvrige eiendeler som overdras. Nærmere om reglene i sktl. § 9-7 sjette ledd og anvendelsen av disse, se emnet i Skatte-ABC - Arv og gave - inngangsver.

Overgangsregler

Det er i FSFIN § 9-3 fastsatt regler for oppregulering av kostpris da det etter tidligere regler forelå skattefritak for gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk, når eieren hadde eid eiendommen i minst 10 år før realisasjonen eller inngåelsen av avtale om realisasjon. Denne bestemmelsen gjaldt også for gevinster ved realisasjon av andeler i selskaper som eide landbrukseiendom.

De som realiserer andel(er) i selskap som eier alminnelig jordbruks- eller skogbrukseiendom, og andelen(e) er ervervet senest 31.12.1998, vil ved beregningen av den skattepliktige gevinsten ifølge Skatteetatens uttalelse fra 2011 ha krav på å få inngangsverdien oppregulert etter forskrift FSFIN § 9-3.

Se mer informasjon i Skatte-ABC om oppregulering av kostpris.

Skattemeldingen

Tidligere skulle selger legge RF-1294 "Realisasjon av/fra landbrukseiendom" ved sin skattemelding, men fra og med skattemeldingen for 2018 er dette skjemaet utgått.

Erverver av landbrukseiendom skal levere skjemaet kostprisoppgave for jordbruk eller kostprisoppgave skogbruk (RF-1013 Kostpris for landbrukseiendom) sammen med skattemeldingen.

Stikkord: landbruk

Merverdiavgift