PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattefri utgiftsrefusjon

  Refusjon av reisekostnader

  • D7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig

  Ved refusjon av utlagte reisekostnader skal reisekostnadene dokumenteres og legges ved utleggsskjema/reiseregningen. Se unntak for småutlegg.

  Når en arbeidstaker eller et styremedlem mv. i forbindelse med utførelse av arbeid, dekker reisekostnader selv, for deretter å få de faktiske reisekostnadene refundert fra arbeidsgiver på grunnlag av et utleggsbilag eller en reiseregning, kalles dette for refusjon. "Refusjon av utlegg" kalles av mange også for "utgifter dekket etter regning" eller "reise etter regning". Alle kvitteringer eller andre bilag skal ligge ved utleggsskjema/reiseregningen, og skal tilfredsstille de krav som stilles til dokumentasjon i bff. kapittel 5. Refusjon av private utgifter skal alltid behandles som lønn for mottaker.

  Lønn

  Som hovedregel skal enhver fordel vunnet ved arbeid anses som skattepliktig inntekt etter skatteloven § 5-1. I skattebetalingsforskriften § 5-6-11 er det gitt unntak fra hovedregelen for utgiftsrefusjoner.

  Arbeidsgiveren kan refundere utgifter arbeidstakeren har hatt i tjeneste uten å foreta forskuddstrekk når:

  • refusjonen kun dekker utgifter som arbeidstakeren har pådratt seg i forbindelse med utførelse av arbeidet
  • utgiftene dokumenteres med kvittering eller annet bilag som tilfredsstiller kravene i bff. kapittel 5 og
  • dokumentasjonen vedlegges arbeidsgiverens regnskap og
  • formålet med utgiftsdekningen samt arbeidstakerens navn fremgår av bilaget eller vedlegg til dette, eventuelt av reiseregning.
  • Ved refusjon av reise- og oppholdsutgifter skal det også fremgå hvem utgiftene omfatter, og hvilke arrangementer den reisende har deltatt på.
  • Ved refusjon av bevertningsutgifter skal formålet med bevertningen, navnet på de personer som bevertningen omfatter samt navnet på den virksomheten som personen representerer fremgå.

  For trekkfrie utgiftsrefusjoner skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift, se ftrl. § 23-2 tredje ledd, og refusjonen skal ikke innrapporteres, se skatteforvaltningsforskriften §§ 7-2-2 og 7-2-3.

  Refusjon av reiseutgifter må dokumenteres slik det er beskrevet i temaet Dokumentasjonskrav ved utgiftsrefusjon.

  Eksempel

  Revisor Eva Eng med arbeidssted i Oslo var i juni på tjenestereise i Bergen for sin arbeidsgiver RR AS.

  Tjenestereisen varte fra avreise 04.06 kl 0700 til hjemkomst 06.06 kl 1200. Alle utgifter dekkes «etter regning». Ved hjemkomst leverer Eng reiseregning for tjenestereisen. Reiseregningen inneholder Engs navn samt formålet med reisen. I tillegg er følgende utlegg spesifisert på reiseregningen:

  • flybilletter kr 2 400 (reisebeskrivelse er vedlagt)
  • losjiutgifter kr 1 600 (hotellregning er vedlagt)
  • utgifter til kost kr 830 (restaurantregninger er vedlagt)

  Det er unntak fra trekkplikten for refusjon av tjenesteutgifter etter skattebetalingsforskriften § 5-6-11. Unntak fra opplysningsplikten følger av skatteforvaltningsforskriften §§ 7-2-3 og 7-2-4.

  Arbeidsgiveren kan refundere Engs utlegg uten å foreta forskuddstrekk eller beregne arbeidsgiveravgift. Refusjonen skal ikke innrapporteres på a-meldingen.

  Dagsreiser og dekning av kost

  For at arbeidsgiver skal kunne refundere den ansattes kostnader til mat på dagsreiser er det et krav om at den ansatte må være på yrkesreise og at den ansatte skal ha blitt påført merkostnader. Utgifter til kost gir i seg selv ikke grunnlag for skattefri kostnadsdekning, da dette i utgangspunktet er utgifter som den ansatte uansett ville ha hatt uavhengig av hvor arbeidet utføres. Les mer om dette i Skatte-ABC.

  Alkoholholdig drikke til maten

  For tjenestereiser er hovedregelen at utgifter til alkoholholdige drikker (vin, øl, brennevin) og tobakk er privatutgifter, se Skattepliktig utgiftsrefusjon. Men det antas at arbeidsgiver kan dekke alkoholholdig drikke til maten der det er i et rimelig omfang og som en naturlig del av måltidet. Alkoholholdig drikke i et omfang utover dette anses som dekning av privatutgifter.

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift på reisekostnader til bruk i avgiftspliktig virksomhet, jf. mval. § 8-1, med unntak av begrensningene i mval. § 8-2 til 8-4.

  Avskjæring i fradragsretten kan gjelde f.eks. kostnader vedrørende:

  Persontransport i Norge - lav sats

  Dersom det gjelder reisekostnader som har med persontransport i Norge å gjøre, vil disse kostnadene være beregnet med lav sats. Dette gjelder f.eks. taxiregning, bussbillett, togbillett, flybillett, fergebillett etc. For slike reisekostnader, til bruk i avgiftspliktig virksomhet, er det fradrag for inngående merverdiavgift etter mval. § 8-1.

  Stikkord:

  • alkohol på tjenestereise,
  • billetter,
  • billettløse reiser,
  • bomvei,
  • buss,
  • diett etter regning,
  • dokumentasjon,
  • dokumentasjon reiseoppgjør,
  • dokumentasjon reiseregning,
  • dokumentasjon utleggsrefusjon,
  • drosje,
  • drosjeregning,
  • drosjeutgifter,
  • ferge,
  • ferjekort,
  • ferjekostnader,
  • ferjeutgifter,
  • flybillett,
  • flyreiser,
  • fradrag,
  • hotell,
  • hotellopphold,
  • hotellregning,
  • hotellsatser,
  • jobbreise,
  • kvittering,
  • legitimasjonskrav,
  • lunch,
  • lunsjutgift,
  • moms lav sats,
  • mva lav sats,
  • original bilag,
  • originalbilag,
  • overnatting,
  • parkeringsavgift,
  • parkeringsbillett,
  • parkeringsgebyr,
  • persontransport,
  • refusjon,
  • refusjon utgifter,
  • reise etter regning,
  • reise styremøte,
  • reisekostnader,
  • reiseoppgjør,
  • reiseregning,
  • reiseregninger,
  • reiseutgifter,
  • reiseutlegg,
  • restaurantregning,
  • scanning,
  • skanning,
  • småutgifter,
  • statens satser,
  • taxi,
  • taxikort,
  • taxiregning,
  • t-bane,
  • tjenestereise,
  • tjenestereiser,
  • tog,
  • togreiser,
  • transportutgifter,
  • travel pass,
  • trikk,
  • trikkebilletter,
  • utgiftsrefusjon,
  • utlegg,
  • utlegg dokumentasjon,
  • utlegg mat,
  • utlegg reise,
  • utlegg reisekostnader,
  • utleggsoppstilling,
  • utleggsrefusjon,
  • utleggsregning,
  • vegbom,
  • veibom,
  • vin til maten,
  • visum,
  • yrkesreise,
  • øl til maten,
  • kostgodtgjørelse,
  • diet,
  • reiserekning,
  • ferje,
  • fergekort,
  • kostand,
  • omkostning,
  • fergeutgifter,
  • salgsdokumentasjon,
  • salgsdokument,
  • lunsj,
  • mva,
  • merverdiavgift,
  • moms,
  • parkeringsbot,
  • idrett,
  • jernbane,
  Skattefri utgiftsrefusjon
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan