PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattepliktig utgiftsrefusjon

  Refusjon av reisekostnader

  • D5500 Annen kostnadsgodtgjørelse
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Når en arbeidstaker eller et styremedlem mv. i forbindelse med utførelse av arbeid, dekker reisekostnader selv, for deretter å få de faktiske reisekostnadene refundert fra arbeidsgiver på grunnlag av et utleggsbilag eller en reiseregning, kalles dette for refusjon. "Refusjon av utlegg" kalles av mange også for "utgifter dekket etter regning" eller "reise etter regning".

  Lønn

  Som hovedregel skal enhver fordel vunnet ved arbeid anses som skattepliktig inntekt etter skatteloven § 5-1, men arbeidsgiver kan i noen tilfeller refundere utgifter som arbeidstaker har hatt i forbindelse med utførelsen av arbeid skattefritt.

  Dersom vilkårene for skattefri utgiftsrefusjon ikke er oppfylt og utgiftene er dekket av arbeidsgiver, vil utbetalingen være skattepliktig for mottaker.

  Eksempler på skattepliktig utgiftsrefusjon

  Mangelfull dokumentasjon

  Hvis utleggsbilaget/reiseregningen ikke tilfredsstiller dokumentasjonskravene i skattebetalingsforskriften § 5-6-11 første ledd og bokføringsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-8, se temaet Krav til innhold i reiseregningen under avsnittet "Utgiftsrefusjon", plikter arbeidsgiver å foreta forskuddstrekk, beregne arbeidsgiveravgift og innrapportere på a-meldingen.

  Dersom arbeidsgiver har innrapportert den mangelfullt dokumenterte utgiftsrefusjonen som en trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse (og ikke som lønn), kan den ansatte sannsynliggjøre overfor skattemyndighetene at dette er en reell utgift i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Beløpet rettes deretter i den forhåndsutfylte skattemeldingen, slik at den ansatte likevel ikke bli skattelagt for beløpet, se SKD 220207.

  Utbetalinger ut over dokumenterte utgifter

  Utbetales det godtgjørelse som overstiger faktisk dokumenterte losjiutgifter (refusjon), er det overskytende beløpet trekkpliktig og innrapporteres på Reise losji. Den delen av godtgjørelsen som dekker dokumenterte losjiutgifter skal ikke innrapporteres.

  A-meldingen

  Utbetalinger der dokumentasjonen er mangelfull eller beløpet er over dokumenterte utgifter innrapporteres på Reise annet.

  Private utgifter

  Refusjon av utgifter som ikke er pådratt i forbindelse med utførelse av arbeid, oppdrag eller verv (private utgifter) skal alltid behandles som lønn for mottaker.

  Utgifter til alkoholholdige drikker (vin, øl, brennevin) og tobakk er som hovedregel ansett som privatutgifter. Men det antas at arbeidsgiver kan dekke alkoholholdig drikke til maten der det er i et rimelig omfang og som en naturlig del av måltidet, se skattefri utgiftsrefusjon.

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift på reisekostnader til bruk i avgiftspliktig virksomhet, jf. mval. § 8-1, med unntak av begrensningene i mval. § 8-2 til 8-4.

  Avskjæring i fradragsretten kan gjelde f.eks. kostnader vedrørende:

  Persontransport i Norge - lav sats

  Dersom det gjelder reisekostnader som har med persontransport i Norge å gjøre, vil disse kostnadene være beregnet med lav sats. Dette gjelder f.eks. taxiregning, bussbillett, togbillett, flybillett, fergebillett etc. For slike reisekostnader, til bruk i avgiftspliktig virksomhet, er det fradrag for inngående merverdiavgift etter mval. § 8-1.

  Stikkord:

  • alkohol på tjenestereiser,
  • brennevin,
  • ulegimitert utlegg,
  • ulegitimert utlegg,
  • yrkesreise,
  • brennvin,
  • reiseutgifter,
  Skattepliktig utgiftsrefusjon
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan