Refusjon av sykepenger, foreldrepenger mm.

Refusjon av feriepenger

Temaet behandler reglere rundt refusjon av feriepenger på ytelser som er regulert i folketrygdloven kapittel 8, 9 og 14. Eksempelvis ytelser som sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger.

Lønn

Sykepenger

Arbeidsgiver får refundert feriepenger på sykepenger i samsvar med reglene i folketrygdlovens § 8-33 og ferieloven § 10 nr. 4. Dvs. at det kun er feriepenger for de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret som refunderes.

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de sykepengene som gir rett til feriepenger. For arbeidstakere som har fylt 59 år i opptjeningsåret, forhøyes prosentsatsen til 12,5.

Foreldrepenger

For foreldrepenger vil arbeidsgiver kun få refundert feriepenger for de 12 første ukene i hver stønadsperiode eller med redusert sats 80% av beregningsgrunnlaget, se ftrl. § 14-9 tredje ledd, ytes det feriepenger av de 15 første ukene, se ftrl. § 14-8.

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de foreldrepengene som gir rett til feriepenger.

Svangerskapspenger

NAV betaler feriepenger til arbeidstaker med 10,2 prosent av utbetalte svangerskapspenger. Feriepenger ytes for de første 64 stønadsdagene. Se ftrl. § 14-4 sjette ledd.

Pleiepenger og opplæringspenger

NAV utbetaler feriepenger til pleiepenger og opplæringspenger etter ftrl. § 9-10, 9-11 og 9-13, for arbeidstakere.

I et opptjeningsår ytes det feriepenger kun for de 12 første ukene. Feriepengene utgjør 10,2 prosent av stønaden. Se ftrl. § 9-17.

Feriepengeberettiget periodeFeriepenge-prosentAgaLovhjemmel
Sykepenger48 første sykepengedager i opptjeningsåret10,2 %Nei, ftrl. § 23-2 5. leddftrl. § 8-33, ferieloven § 10 nr. 4
Sykepenger - arbeidstaker fylt 59 år i opptjeningsåret48 første sykepengedager i opptjeningsåret12,5 %Nei, ftrl. § 23-2 5. leddftrl. § 8-33
Foreldrepenger - full sats12 første ukene i hver stønadsperiode10,2 %Nei, ftrl. § 23-2 5. leddftrl. § 14-8
Foreldrepenger - redusert sats15 første ukene i hver stønadsperiode10,2 %Nei, ftrl. § 23-2 5. leddftrl. § 14-8
Svangerskapspenger64 første stønadsdagene10,2 %Nei, ftrl. § 23-2 5. leddftrl. § 14-4 sjette ledd
Pleiepenger og opplæringspenger12 første ukene i opptjeningsåret10,2 %Nei, ftrl. § 23-2 5. leddftrl. § 9-17

Bokføring

For å skille mellom refusjon av sykepenger, foreldrepenger mm. og feriepenger på ytelsene, kan det opprettes egne konti. For sykepenger kan f.eks. konto 5810 - Refusjon av feriepenger brukes i stedet for konto 5800 Refusjon av sykepenger.

Stikkord: fødselspenger, refusjon feriepenger

Relevante NAV skjemaer