Refusjon av sykepenger, foreldrepenger mm.

Generelt

Arbeidstakers rettigheter

Arbeidstaker har rett til enkelte ytelser som skal kompensere for bortfall av arbeidsinntekt:

  • ved sykdom eller skade, ftrl. § 8-1 til 8-55
  • i forbindelse med barns eller barnepassers sykdom, barns funksjonshemning og pleie av nærstående i livets sluttfase, ftrl. § 9-1 til 9-17
  • for foreldre i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon, ftrl. § 14-1 til 14-18

Ytelsene kan f.eks. være sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger og feriepenger av ytelsene, se folketrygdloven § 22-3.

For oversikt over andre temaer om sykepenger, se egen portal.

For oversikt over andre temaer om foreldrepenger, se egen portal.

Utbetaling

Utbetaling av ytelsene gjøres enten ved at

  • NAV utbetaler ytelsen direkte til arbeidstaker eller
  • arbeidsgiver utbetaler full lønn og krever refusjon fra NAV

Arbeidsgivere som utbetaler full lønn for et tidsrom da arbeidstaker har rett til en ytelse som skal sikre inntekt etter folketrygdloven kapittel 8, 9 eller 14, kan altså kreve å få ytelsen utbetalt til seg.

Fritak for arbeidsgiveravgift

Når arbeidsgiver får utbetalt ytelser fra NAV etter reglene over, samt regelene i ftrl. § 8-20 tredje ledd og § 8-21 tredje ledd, skal det ikke betales arbeidsgiveravgift av lønn og feriepenger ytelsen dekker, se ftrl. § 23-2 femte ledd.

I praksis betyr dette at når arbeidsgiver utbetaler refusjonsberettiget lønn til arbeidstaker, skal det beregnes arbeidsgiveravgift som normalt på dette. Det er først når arbeidsgiver mottar refusjonen fra NAV at ytelsen er arbeidsgiveravgiftsfri. Derfor vil det være mottaksdato for refusjonen som vil avgjøre i hvilken termin arbeidsgiveravgiften kan reverseres.

Bokføring

Forslag til posteringer i forbindelse med refusjon av sykepenger

Ved normal lønnskjøring

Dokumentasjon

Refusjon av sykepenger fra NAV skal dokumenteres ved både inntektsopplsyningsskjema (NAV 08-30.01) og sykemeldingen del d. Dokumentasjonen skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt. Se SKD 191118.

Stikkord: forskuttering, fødselspenger, refusjon, refusjon foreldrepenger, refusjon sykepenger, sykepenger

Refusjon av feriepenger

Relevante NAV skjemaer