Generelt

Registrering

Regnskap og bokføring

Solidarisk ansvar

Representanten er solidarisk ansvarlig sammen med avgiftssubjektet for beregning og betaling av merverdiavgift, jf. mval. § 11-1 fjerde ledd.

F.o.m. 1. januar 2017 er representanten likevel ikke ansvarlig for betaling av merverdiavgift dersom den næringsdrivende er hjemmehørende i en EØS-stat som etter skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst med Norge skal utveksle opplysninger og bistå med innfordring av merverdiavgiftskrav. Dette gjelder representanter for virksomheter hjemmehørende i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Bulgaria, Estland, Færøyene, Grønland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Ungarn.

Historikk

Siden 1. mai 1977 har merverdiavgiftsloven hatt bestemmelse om avgifts- og registreringsplikt for næringsdrivende som ikke har forretnings- eller hjemsted i landet. Registreringsplikten er regulert i mval. § 2-1 (1). Samtidig ble det innført krav om at næringsdrivende som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge skal beregne og betale merverdiavgift ved representant, jf. mval. § 2-1 (6).

F.o.m. 1. juli 2013 ble solidaransvaret opphevet for utenlandske næringsdrivende hjemmehørende i en stat som Norge har inngått avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innkreving av merverdiavgiftskrav (bistandsavtale). Dette gjaldt da for landene Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia Tsjekkia og Malta. Næringsdrivende hjemmehørende i alle andre land og dens representant hadde fortsatt solidaransvar for betalingen. Solidaransvar gjaldt for følgende land: EU-landene Tyskland, Østerrike, Luxemburg, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Hellas, Bulgaria, Romania, Slovakia, Kypros, og resten av verden inkl. store handelspartnere som USA, Russland, Kina, Sør-Korea. Se nærmere UTV 2013/1602 og omtale i Representantens ansvar ved omsetning og uttak.

Stikkord: moms, mva

Salgsdokumentet

Representant og autorisasjonsplikt