Generelt

Aksjeselskaper (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Apotek

Advokater

AdvokaterJa/NeiHjemmel
RegnskapspliktJarl §1-2 første ledd pkt 12, jf Advokatforskriften § 3a-1
Nei

Vilkår for unntak:

  • Et begrenset tidsrom eller inntil videre fritas for plikten til å føre regnskap dersom vedkommende ikke har midler til forvaltning for eller mottar honorar fra klienter. Advokatforskriften § 3a-2
BokføringspliktJabfl. § 2 første ledd , jf Advokatforskriften § 3a-1
RevisjonspliktJarevl. § 2-1, første ledd., jf Advokatforskriften § 3a-9

Pliktene er definert i egen forskrift, og er derfor uavhengig av advokatvirksomhetens organisering eller størrelse.

Se også følgende uttalelser:

  • «DNRS 2004-249 Advokater og rettshjelpere - generell regnskaps- og revisjonsplikt »
  • «DNRS 2005-5 Regnskaps- og revisjonsplikt for advokater»
  • «DNRS 2003-193 Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og advokater revisjonsplikt etter revisorloven – Foreslåtte endringer i bestemmelsene (Advokatforskriften kapittel 3) »
Stikkord: foretak

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Enkeltpersonsforetak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Indre selskap

Kommandittselskaper (KS)

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunale og interkommunale selskaper

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Statsforetak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Stiftelser

Verdipapirfond

Foreninger mv.