Generelt

Aksjeselskaper (AS)

Aksjeselskaper (AS)Ja/NeiHjemmel
RegnskapspliktJarl. § 1-2 første ledd pkt. 1
BokføringspliktJabfl. § 2 første ledd, jf. rl. § 1-2 første ledd pkt. 1
RevisjonspliktJarevl. § 2-1 første ledd, jf. § 2-1 annet ledd pkt. 1
Fravalg*

Små AS kan velge bort revisor dersom:

  • Driftsinntektene er under 6 mill. kroner,
  • Balansesummen er under 23 mill. kroner, og
  • Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk.

* Gjelder ikke for foretak som er pliktig til å utarbeide konsernregnskap, eller aksjeselskap som er morselskap etter aksjeloven § 1-3. Revl. § 2-1 femte ledd. Se nærmere i avsnittet over kalt "revisjonsplikt". Et morselskap kan bare beslutte å unnlate revisjon dersom vilkårene om fravalg av små AS er oppfylt for konsernet sett som en enhet.jf asl § 7-6. Se også flere unntak fra fravalgsmuligheten.

Stikkord: aksjeforetak, foretak

Allmennaksjeselskap (ASA)

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Apotek

Advokater

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Enkeltpersonsforetak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Indre selskap

Kommandittselskaper (KS)

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunale og interkommunale selskaper

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Statsforetak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Stiftelser

Verdipapirfond

Foreninger mv.