Generelt

Aksjeselskaper (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Apotek

Advokater

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjonerJa/NeiHjemmel
RegnskapspliktJa

rl. § 1-2 første ledd pkt. 8, jf. eierseksjonsloven § 64 *

Vilkår:

  • Sameier med 21 seksjoner eller flere
  • Krav til regnskap etter regnskapsloven kan også følge av sameiets vedtekter.
BokføringspliktJabfl. § 2 første ledd
RevisjonspliktJarevl. § 2-1, første ledd jf:
  • Boligbyggelag, se bbl. § 8-1
  • Borettslag, se brl. § 9-1
  • Eierseksjoner, over et visst antall seksjoner, jf. eierseksjonsloven § 65 *
    • Krav til bruk av statsautorisert eller registrert revisor kan også følge av sameiets vedtekter.

Se mer om «Eierseksjonssameie».

* Grensene for full regnskaps- og revisjonsplikt for eierseksjonssameier ble endret fra og med 1. januar 2018. Bestemmelsen om regnskap er flyttet fra eierseksjonsloven § 44 til § 64. Etter endringen er det bare sameier med 21 eller flere seksjoner som må avlegge årsregnskapet og årsberetningen i samsvar med regnskapsloven. Tidligere har det vært tilsvarende krav for sameier med ni eller flere seksjoner der mindre enn tre fjerdedeler av seksjonene er boligseksjoner. Bestemmelsen om revisjon er flyttet fra eiersl § 45 til § 65. Sameier med 21 eller flere seksjoner skal ha én eller flere statsautoriserte eller registrerte revisorer. Det samme gjaldt tidligere for sameier med ni eller flere seksjoner der mindre enn tre fjerdedeler av seksjonene er boligseksjoner. I sameier med 20 eller færre seksjoner kan årsmøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmene vedta at sameiet skal ha en revisor som er valgt av årsmøtet. Krav til regnskap etter regnskapsloven og bruk av statsautorisert eller registrert revisor kan også følge av sameiets vedtekter. Sameier som ønsker å tilpasse seg lovendringene bør derfor sjekke om det er nødvendig å gjøre endringer i vedtektene.

Stikkord: bustadbyggjelag, burettslag, kommandittselskap, foretak

Enkeltpersonsforetak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Indre selskap

Kommandittselskaper (KS)

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunale og interkommunale selskaper

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Statsforetak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Stiftelser

Verdipapirfond

Foreninger mv.