Generelt

Aksjeselskaper (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Apotek

Advokater

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Enkeltpersonsforetak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Indre selskap

Kommandittselskaper (KS)

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunale og interkommunale selskaper

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Statsforetak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Stiftelser

Verdipapirfond

Verdipapirfond*Ja/NeiHjemmel
RegnskapspliktJarl. § 1-2 første ledd pkt. 6, jf. vpfl. § 8-1, jfr forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirfond
BokføringspliktJabfl. § 2 første ledd , jf. rl. § 1-2 første ledd pkt. 6
Revisjonsplikt**Ja*

revl. § 2-1 annet ledd jfr

Vilkår:

  • Driftsinntekter over 5 mill. kroner

* En kollektiv investering der mange andelseiere går sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet. Verdipapirfondet er en egen juridisk enhet som eies av andelseierne, og midlene i fondet forvaltes av et forvaltningsselskap med konsesjon fra myndighetene

** Både forvaltningssselskapet og selve fondet har revisjonsplikt. Reglene gjelder tilsvarende for spesialfond.

Stikkord: foretak

Foreninger mv.