Revisjonshonorar

Kjøp av rådgivningstjenester

Kjøp av regnskaps- og bokføringstjenester

Kjøp - fjernleverbare tjenester

Salg av tjenester

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av regnskaps- og revisjonstjenester er avgiftspliktige, se mval. § 3-1. Virksomheten skal derfor beregne utgående merverdiavgift med høy sats ved utfakturering av slike tjenester.

Stikkord: bokføringstjenester, forretningsførsel, regnskapsføring, regnskapshonorar, revisjonshonorar, honnorar, revisorgodtgjørelse, omsetning

Salg - fjernleverbare tjenester