Renteinntekter på bankinnskudd

Påløpt renteinntekt

Konto
1760 Påløpt renteinntekt
Debet

Renteinntekter som er opptjent, men enda ikke fakturert og/eller avregnet, skal føres mot konto 1760.

Skatt

Renteinntekter tidfestes som utgangspunkt i samsvar med realisasjonsprinsippet etter hvert som renteterminen påløper.

Stikkord: intekter, bankinnskot