Renteinntekter på bankinnskudd

Konto
8050 Renteinntekt bankinnskudd
Kredit

Renter på bankinnskudd skal føres som finansinntekt i regnskapet.

Skatt

Renteinntekt er skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 5-1 og § 5-20 første ledd bokstav b.

Renter opptjent i utlandet, f.eks. ved bankinnskudd i utenlandsk bank, er som hovedregel skattepliktig i Norge. Begrensninger i skatteplikten for renteinntekter i virksomhet kan i visse tilfeller følge av skatteavtale. Skattyter bosatt i utlandet er ikke skattepliktig for renteinntekt fra kilder i Norge.

Stikkord: intekter, bankinnskot

Påløpt renteinntekt