PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Renteinntekter

  Renteinntekter ved ytelser og formidling av kreditt

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Finansieringstjenester er unntatt fra loven, se mval. § 3-6 (b). Renter, gebyr og provisjon som har sammenheng med inn- og utlånsvirksomhet skal ikke avgiftsberegnes.

  Se også MVA-håndboken for mer informasjon.

  Unntak

  I en dom i Borgarting lagmannsrett av 15. desember 2005 finansierte en entreprenør byggeprosjektene for flere byggherrer, ved at han løpende dekket alle påløpte prosjektkostnader av egne midler. Oppgjør fra byggherrene for de totale kostnader, herunder finansieringskostnadene/rentekostnadene, fant først sted ved eller etter prosjektenes ferdigstillelse.

  Lagmannsretten la til grunn at finansieringsavtalene og entrepriseavtalene hadde en så nær og direkte tilknytning, at disse måtte anses å inngå i samme avtaleforhold. Kapitalkostnader var å anse som omkostninger ved oppfyllelsen av entrepriseavtalene, og den avtalte rentekompensasjon skulle derved inngå i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift, jf. mval. § 4-2 første ledd, se UTV 2006/16.

  Stikkord:

  • bankrenter,
  • renteinntekt lån,
  • renteinntekter,
  • renter,
  • renter lån,
  • intekter,
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan