Definisjon av representasjon

Representasjonskostnader, ikke skattemessig fradrag

Representasjonskostnader, skattemessig fradrag

Fordelsbeskatning og opplysningsplikt

Ansatte som mottar ytelser fra arbeidsgivers forretningspartnere, samarbeidspartnere eller andre (tredjeparter), der ytelsen tydelig er gitt i forbindelse med mottakerens utdanning, arbeid eller virksomhet, er skattepliktig, se sktl. § 5-1 (1). Det er ingen endringer i skattereglene på dette området. De nye reglene som fikk virkning fom. 1.1.2019 gjelder opplysningsplikten, altså hvem som har plikt til å rapportere ytelsene fra tredjeparter.

Skatt/Lønn

Ytelser til egne ansatte

Ansatte deltar på representasjonstiltak hos tredjeparter
Nye regler fra 1.1.2019:

Det følger av skatteforvaltningsloven § 7-2 nytt annet ledd at det er arbeidsgiver som har opplysningsplikt for ytelser som de ansatte mottar i forbindelse med arbeidet selv om ytelsen gis fra andre enn arbeidsgiver selv. I tillegg til å innrapportere må arbeidsgiver også foreta forskuddstrekk etter sktbl. § 5-4 (1) annet punktum og betale arbeidsgiveravgift av ytelsen etter ftrl. § 23-2 første ledd.

De nye reglene krever at arbeidsgiver har rutiner som fanger opp når de ansatte mottar skattepliktige ytelser fra arbeidsgivers forretningspartnere, samarbeidspartnere eller andre i form av representasjon, og sørger for å få nødvendig informasjon fra de ansatte.

Det vil f.eks. foreligge skatteplikt når representasjonstiltaket bærer preg av å være ferie, rekreasjon eller fornøyelse med lite faglig innslag. Her er det uten betydning for skatteplikten om mottaker ikke selv ønsker å delta, men må være til stede fordi arbeidsgiver krever deltakelse. Fordelsbeskatning vil typisk være aktuelt ved reiser, f.eks. i tilknytning til ulike sportsarrangementer. Hvis reisen hovedsakelig har feriemessig preg, skal det foretas beskatning for verdien av reisen som faller på den enkelte mottaker, ev. redusert med kostnader som gjelder rene forretningsformål. Hvis reisen hovedsakelig har forretningsmessig preg, skal det foretas beskatning ved dekning av kostnader som er av privat karakter, for eksempel forlenget ferieopphold, ektefelles deltakelse osv. Deltakelse i sosiale tiltak under den forretningsmessige delen av reisen vil ikke være skattepliktig hvis dette fremstår som et rimelig tiltak.

Reglene frem til 1.1.2019:

Den som gjennomførte representasjonstiltaket, skulle vurdere om ytelsen innebar en fordel som skulle skattlegges hos mottakeren og innrapporteres. For mer om dette, se Ytelser til ansatte hos forretningsforbindelsen under reglene frem til 1.1.2019 og Skatte-ABC.

Ansatte deltar på egne representasjonstiltak

For ansatte hos arrangøren som deltar på representasjonstiltaket, må det vurderes om tiltaket har karakter av tjenesteoppdrag eller må anses som et tiltak av privat karakter. Det vil være grunnlag for fordelsbeskatning hvis tiltaket hovedsakelig har karakter av ferie/rekreasjon/fornøyelse, og hvor det faglige innslag er mindre vesentlig. Hvilken karakter tiltaket har beror på en konkret helhetsvurdering av det enkelte tiltak, hvor tiltakets preg av arbeid i tradisjonell forstand, herunder omfanget av arbeidsoppgaver, veies opp mot elementene av fritid, ferie og fornøyelse. Selv om reisen har karakter av ferie/rekreasjon/fornøyelse for de fleste deltakerne, kan det tenkes at det ikke er tilfelle f.eks. for en som har oppgaver som reiseleder.

A-melding

Ytelser til ansatte hos forretningsforbindelsen

Nye regler fra 1.1.2019:

Det følger av skatteforvaltningsloven § 7-2 nytt annet ledd at det er arbeidsgiver som har opplysningsplikt for ytelser som de ansatte mottar i forbindelse med arbeidet selv om ytelsen gis fra andre enn arbeidsgiver selv. For representasjonstiltak rettet mot ansatte hos forretningspartnere, samarbeidspartnere eller andre, vil det derfor være mottakerens arbeidsgiver som har opplysningsplikt fom. inntektsåret 2019, og som skal foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift.

Reglene frem til 1.1.2019:

Selv om bedriften ikke krevde skattemessig fradrag for representasjonstiltaket skulle det vurderes om en ytelse innebar en fordel som skulle skattlegges hos mottakeren og innrapporteres etter skatteforvaltningsloven § 7-2 (1). Dette gjaldt eksempelvis hvis representasjonstiltaket bar preg av å være ferie, rekreasjon eller fornøyelse med lite faglig innslag. Det var uten betydning for skatteplikten om mottaker ikke selv ønsket å delta, men måtte være til stede fordi arbeidsgiver krevde deltakelse.

Fordelsbeskatning ville typisk være aktuelt ved reiser, f.eks. i tilknytning til ulike sportsarrangementer. Hvis reisen hovedsakelig hadde feriemessig preg, skulle det foretas beskatning for verdien av reisen som falt på den enkelte mottaker, ev. redusert med kostnader som gjaldt rene forretningsformål. Hvis reisen hovedsakelig hadde forretningsmessig preg, skulle det foretas beskatning for dekning av kostnader som var av privat karakter, for eksempel forlenget ferieopphold, ektefelles deltakelse osv. Deltakelse i sosiale tiltak under den forretningsmessige delen av reisen var ikke skattepliktig dersom dette fremsto som et rimelig tiltak.

Dersom giver ikke ga opplysninger om ytelsen, hadde mottaker allikevel selv plikt til å føre opp verdien av det som var mottatt i skattemeldingen. Se skatteforvaltningsloven § 8-2 (1) første punktum og "Gaver og reiser betalt av arbeidsgiver" på Skatteetaten.no.

A-melding

Rimelig servering - skattefritt for ekstern deltaker

Ytelser av mindre økonomisk verdi som kundemiddager og enkle tilstelninger, hvor det som dekkes er kostnader til mat, lokaler mv., er ikke skattepliktig for mottaker, så fremt kostnadene ikke overstiger det som er vanlig i slike sammenhenger.

For skattemessig behandling av representasjonskostnadene, se Representasjonskostnader, skattemessig fradrag.

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader til representasjon, se mval. § 8-3 (1) e.

Stikkord: kundepleie