Retur av varer

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Noen forhandlere tilbyr sine kunder åpent kjøp i f.eks. 30 dager. Om produktet må være ubrukt eller om kunden kan teste produktet i denne perioden, reguleres i forhandlernes egne utvidede garantier og rettigheter overfor sine kunder.

Når det er usikkert om varen vil bli returnert, er hovedregelen at tidspunktet for transaksjonen og opptjening først foreligger når forsendelsen formelt er akseptert av kjøperen, varene er levert og tidsperioden for adgang til retur er ute. Varen vil i dette tilfellet være balanseført som varelager hos selger frem til returretten utløper.

Så lenge kunden har returrett, vil ikke risiko og kontroll for hvert enkelt salg være overført fra selger til kjøper. Under visse forutsetninger kan allikevel forhandleren anse at risiko og kontroll samlet sett er overført for en andel av salgene og kan resultatføre forventet salg før returperioden er utløpt. Forutsetningene for en slik resultatføring er at det må foreligge pålitelige estimater for beregning av leveranser som returneres før retten til retur utløper. Estimatene kan f.eks. være basert på tidligere erfaringstall og andre relevante faktorer. Er det returutgifter forbundet ved leveransene som forventes returnert før fristen utløper, skal disse estimeres og kostnadsføres i samme periode som estimert salg resultatføres. Slike returutgifter kan f.eks. være transportutgifter.

Det skal beregnes merverdiavgift som normalt iht. merverdiavgiftsloven.

Ved bokføring av returnerte varer reverseres salget inkl. mva. Dersom man ønsker å spesifisere retur av varer i resultatet, kan det opprettes en egen konto for dette, f.eks. kto. 3001 Retur solgte varer.

Se også NRS (V) 7.1.4.

Eksempel
Stikkord: angrerett, deponering, heving av kjøp, returvarer, tilbakelevering vare, erverv