Avgiftsfritt salg

Avgiftsunntatt salg

Avgiftspliktig salg

Tilbakeføring av tidligere fradragsført mva

Konto
3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
Kredit

Plikten til å tilbakeføre tidligere fradragsført mva etter reglene under, gjelder for utleie- og persontransportvirksomhet.

Merverdiavgift

Tilbakeføring

Reglene gjelder for personkjøretøy som er anskaffet etter 31. desember 2014. For personkjøretøy som er anskaffet i perioden før, se Overgangsregler i eget punkt under.

Tilbakeføring av tidligere fradragsført inngående merverdiavgift skal gjøres ved salg eller omdisponering av personkjøretøy som oppfyller følgende krav:

 • personkjøretøyet, se fmva § 1-3-1, må være brukt som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet eller som er benyttet i persontransportvirksomhet
 • inngående merverdiavgift ble fradragsført iht. mval. § 8-4
 • kjøretøyet selges eller omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett
 • salget eller omdisponeringen skjer før det har gått fire år etter registrering

Tilbakeføring av mva gjelder også dersom virksomheten senere blir unntatt fra loven.
Se mval. § 9-6 (1).

Reglene gjelder også for kjøretøy som er leaset/leid, og leasingkontrakten avbrytes før det har gått fire år.

Andre tilbakeføringshendelser

Tilbakeføring skal også skje når personkjøretøyet:

 • ikke selges, og rent faktisk ikke tas i bruk privat, men blir stående ubrukt
 • ikke selges, men blir avskiltet
 • ikke selges, men tas i bruk privat
 • selges til utenforstående som også driver virksomhet som ville gitt fradragsrett (f.eks. persontransport eller utleievirksomhet av personkjøretøy)

Etter merverdiavgiftsloven tilbakeføres ikke merverdiavgift på vilkårene over dersom personkjøretøyet:

 • brukes som erstatningskjøretøy, f.eks. hvis en drosjeeier kjøper ny bil og beholder den gamle som erstatningsbil forutsatt at erstatningsbilen ikke benyttes privat, se SKD 070212
Tilbakeføringsbeløp

Tidligere fradragsført inngående merverdiavgift skal tilbakeføres med fradrag for 1/30 for hver måned det første året og deretter med 1/60 for hver hele måned de påfølgende tre årene, regnet fra registreringstidspunktet. Se mval. § 9-6 (2).

Eksempel på beregning av tilbakeføringsbeløpet
Tidspunkt for tilbakeføring på mva-meldingen

Tilbakeføringen gjøres ved korreksjon på mva-meldingen i den termin personkjøretøyet selges/omdisponeres, fmva. § 9-6-1.

Unntak for tilbakeføring

Inngående merverdiavgift skal ikke tilbakeføres dersom salget eller omdisponeringen skyldes at:

 • kjøretøyet blir kondemnert
 • eierens bo tas under konkursbehandling eller offentlig gjeldsforhandling
 • eieren dør

Overgangsregler

Følgende overgangsregler ble gitt i forbindelse med lovendringen som trådte ikraft 1. januar 2016:

"Endringene gjelder for kjøretøy som er anskaffet etter 31. desember 2014.

Endringene gjelder likevel ikke for kjøretøy som er anskaffet etter 31. desember 2014 dersom

 1. kjøretøyene er anskaffet i henhold til bindende kjøpekontrakt inngått før 8. oktober 2014 eller
 2. kjøretøyene er utleid i henhold til bindende leieavtale inngått før 8. oktober 2014

For slike kjøretøy vil § 9-6 slik den lyder fram til 1. januar 2015 gjelde. Kjøretøyets eier kan likevel velge å påberope seg § 9-6 slik den lyder fra 1. januar 2015."

Før 1. januar 2015 skulle mva tilbakeføres dersom personkjøretøyet ble solgt eller omdisponert før det hadde gått tre år etter registrering. Dessuten skulle det i tilbakeføringsbeløpet gjøres fradrag for 1/36 for hver hele måned regnet fra registreringstidspunktet.

Se Skattedirektoratets uttalelse SKD 060215 der direktoratet svarer på noen enkeltspørsmål om overgangsordninger.

Stikkord: tilbakeføring mva utleiebil, tilbakeføre, merverdiavgift, moms, leasing, omsetning, driftsmidler, driftsløsøre