Avgiftspliktig salg

Avgiftsfritt salg

Avgiftsfrie tilknyttede varer og tjenester

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
Kredit
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Gjelder fartøyer omtalt i mval. § 6-9 (1) og tjenester i siste omsetningsledd som har en direkte forbindelse med:

  • bygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold
  • driftsutstyr
  • varer som leveres i forbindelse med tjenesten

jf. mval. § 6-9 (2).

Avgiftsfritaket omfatter ikke utleie av arbeidskraft eller driftsmidler eller transport av varer eller driftsmidler mv. i forbindelse med arbeid på skipet. Her anses ikke tilknytningskravet som oppfylt.

Fritaket er ikke avhengig av at arbeidet blir utført av et skipsbyggeri eller om arbeid på driftsutstyr utføres ombord.

Det er kun varer som har direkte tilknytning til utføring av tjenesten som er avgiftsfrie.
F.eks. er følgende avgiftspliktig:

  • etterleveringer av varer
  • vareleveranser fra andre næringsdrivende enn den som utfører tjenesten

Eksempler på avgiftsfrie tjenester:

  • vask av fartøyets håndklær, duker og gardiner
  • arkitekttjenester og ingeniørtjenester
  • klassifikasjonstjenester utført ombord
  • tegnevirksomhet og skipsteknisk konsulentbistand

Rene utviklingskostnader omfattes ikke av fritaket, mens installering og salg av ferdigutviklede systemer er avgiftsfrie.

Stikkord: bygging, driftsutstyr, ferge, lasting, lossing, ombygging, reparasjon, reservedeler, siste omsetningsledd, skip, sleping, vedlikehold, ferje, vedlikehold, salg, reparasjon, nye, omsetning

Brukte fritidsbåter solgt fra forhandler