Avgiftspliktig salg

Avgiftsfritt salg

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
Kredit
3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
Kredit
3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler
Debet

Merverdiavgift

Følgende fartøy er fritatt for merverdiavgift ved salg, jf. mval. § 6-9 (1):

  • fartøy på minst 15 meter til bruk for persontransport mot vederlag, varetransport, sleping, isbryting eller fangstvirksomhet
  • spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs
  • skolefartøy
  • fartøy på minst ti meter som anskaffes til Forsvaret
  • fartøy til bruk for forsking og værvarsling
  • fartøy på minst seks meter til bruk for yrkesmessig fiske
  • fartøy til bruk for berging eller redning

Fritaket omfatter også driftsutstyr som leveres sammen med slike fartøy.

Omsettes et avgiftsfritt fartøy gjennom et mellomledd som selv ikke skal bruke skipet, men selger videre til virksomhet for opprinnelig bruk, er salget avgiftsfritt.

Historikk

Unntak

Det er fartøyets aktuelle bruk som er avgjørende i vurdering av avgiftsfritak.
F.eks. vil ikke opphugging av fiskefartøy eller flytende hotell omfattes av fritaket.

Stikkord: berging, fangstvirksomhet, fiskebåter, fiskefartøy, isbryting, militærfartøy, passasjerferger, redning, skoleskip, sleping, spesialfartøy, taretrålere, trålere, fjernsyn, kommandittselskap, ferje, omsetning

Avgiftsfrie tilknyttede varer og tjenester

Brukte fritidsbåter solgt fra forhandler