Avgiftspliktig salg

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg
Kredit
3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler
Debet

Definisjon

Gjelder alle fartøy, skip, ferger og båter som ikke faller inn under definisjonen i mval. § 6-9 (1).

Merverdiavgift

Det skal som hovedregel beregnes mva. jf. mval. § 3-1.

Stikkord: lystbåter, lystfartøy, motorbåter, skjærgårdsjeep, småbåter, småfartøy, taretråler, omsetning, ferje

Avgiftsfritt salg

Avgiftsfrie tilknyttede varer og tjenester

Brukte fritidsbåter solgt fra forhandler