Allmenninger

Foreninger tilsluttet NJFF

Andre grunneiere

Skatt

Fiske

Inntekt, herunder fordel ved egen utnyttelse av rett til fiske i elv som renner gjennom vedkommende skogområde, er skattepliktig inntekt og skal tidfestes etter vanlige regler ifølge Skatte-ABC - Skogbruk punkt 18.13. Inntekten inngår ikke i det som skal føres på tømmerkontoen, jf. sktl. § 14-81 annet ledd.

Kostnader til å opprettholde fiskebestanden er fradragsberettiget.

I henhold til takseringsreglene § 3-1-1 skal formuesverdien på fiskerettighet utnyttet av den skattepliktige selv, beregnes ved at antall felte dyr innen de forskjellige kategoriene som er nevnt under takseringsreglene § 3-2-5, multipliseres med de verdiene som er angitt der. Det totale produktet multipliseres med kapitaliseringsfaktoren, se takseringsreglene § 2-1-5.

Jakt

Generelt

Inntekt av jakt, herunder bortleie av jaktrett, er skattepliktig og skal tidfestes etter vanlige regler ifølge Skatte-ABC - Skogbruk punkt 18.17.1. Inntekten inngår ikke i det som skal føres på tømmerkontoen, jf. sktl. § 14-81 annet ledd.

Dersom grunneieren etter utleieavtalen skal ha hele eller deler av felte dyr, skal han i tillegg til kontantvederlaget skattlegges for kjøttverdien av mottatt slakt.

I de tilfellene det er på det rene at eieren ikke har utnyttet jaktretten et år, skal han ikke inntektsbeskattes for jakten, se Riksskattestyrets rundskriv nr. 561 avd. I (Utv. 1977/117).

Kostnader til viltpleie for å opprettholde terrengets jaktverdi er fradragsberettiget.

Formuesverdi

Se nærmere om dette i SkatteABC - Skogbruk punkt 9.

Egen utnyttelse

Egen utnyttelse av jaktrett i egen skog skattepliktig, også når utnyttelsen foregår ved deltakelse i jaktlag. Se nærmere om reglene i Skatte-ABC - Skogbruk punkt 18.17.2.

I henhold til takseringsreglene § 3-1-1 skal formuesverdien på jaktrettighet utnyttet av den skattepliktige selv, beregnes ved at antall felte dyr innen de forskjellige kategoriene som er nevnt under takseringsreglene § 3-2-5, multipliseres med de verdiene som er angitt der. Det totale produktet multipliseres med kapitaliseringsfaktoren, se takseringsreglene § 2-1-5.

Stikkord: omsetning

Lønn

Regnskap skogbruk